Naršymo kelias

Koks ES vaidmuo?

Kas yra Švietimo ir kultūros generalinis direktoratas?

Švietimo ir kultūros generalinis direktoratas (GD) yra Europos Komisijos padalinys, atsakingas už švietimą, mokymą, jaunimą, sportą, kalbas ir kultūrą.

Jo veikla švietimo ir mokymo srityje grindžiama 2020 m. švietimo ir mokymo strategija („ET 2020“), kuri yra strategijos „Europa 2020“ dalis. Strategija „Europa 2020“ yra skirta Europoje skatinti ekonomikos augimą bei darbo vietų kūrimą ir padeda ugdyti gebėjimus, reikalingus darbo rinkai.

Švietimo ir kultūros GD veikla

Švietimo ir mokymo srityje Švietimo ir kultūros GD yra atsakingas už įrodymais grindžiamos politikos formavimą ir iniciatyvų, kuriomis visoje Europoje remiamas švietimas ir mokymas, visų pirma programos „Erasmus+“, valdymą.

Kaip Europos Sąjungos vykdomosios valdžios institucija, Europos Komisija yra atskaitinga Europos Parlamentui, šiuo atveju Švietimo ir kultūros GD turi atsiskaityti Švietimo ir kultūros komitetui.

Atsakomybės sritys

Švietimo ir kultūros GD švietimo ir mokymo politikos srityje visų pirma įpareigotas padėti valstybėms narėms plėtoti nuoseklią politiką, skirtą:

Jis taip pat atsakingas už gebėjimų ir kvalifikacijų pasiūlos bei pripažinimo politikos ir priemonių rengimą, taip pat už tarptautinio bendradarbiavimo ir dialogo politikos klausimais rėmimą.

Švietimo ir kultūros GD taip pat atsako už švietimo, mokymo ir mokslinių tyrimų galimybių valdymą pagal programą „Erasmus+“.

Kas padaryta iki šiol?

Nuo 2010 m. patvirtinus strategiją „Europa 2020“ pradėtos įvairios pavyzdinės iniciatyvos:

Dėl jų atsirado šios iniciatyvos:

Tolesni veiksmai

Strategijoje „ET 2020“ apžvelgiami jos veiksmų tikslai ir laukiami rezultatai per šį dešimtmetį. Ji taip pat yra pagrindinis šio generalinio direktorato veiklos vadovas. Be minėtų veiksmų, Švietimo ir kultūros GD daug dėmesio taip pat skirs:

 

How can we help?