Cosán nascleanúna

Ról an AE

Céard é Ard-Stiúrthóireacht an Oideachais agus an Chultúir?

Is í Ard-Stiúrthóireacht an Oideachais agus an Chultúir (DG EAC) an chuid sin den Choimisiún Eorpach a bhfuil oideachas, oiliúint, óige, spórt, teangacha agus cultúr faoina cúram.

Is faoi chuimsiú na straitéise Oideachas agus Oiliúint 2020, ar cuid den straitéis Eoraip 2020 í, a chuireann an Ard-Stiúrthóireacht a cuid gníomhaíochtaí i gcrích. Tá an straitéis sin ceaptha fás agus fostaíocht a chothú san Eoraip agus cur le forbairt scileanna i margadh an tsaothair.

Cad a dhéanann sí?

Tá an cúram ar DG EAC, i réimse an oideachais agus na hoiliúna, beartais atá bunaithe ar fhianaise a cheapadh agus tionscnaimh a chuideoidh le hoideachas agus le hoiliúint ar fud na hEorpa a bhainistiú. Is é Erasmus+ an tionscamh is suntasaí orthu sin.

Ós é feidhmeannas an Aontais Eorpaigh é an Coimisiún agus tá air cuntas a thabhairt ar a chuid gníomhaíochtaí os comhair Pharlaimint na hEorpa, is é sin os comhair an Choiste um Chultúr agus um Oideachas i gcás DG EAC.

Cé na cúraimí atá uirthi?

Is é an cúram is mó atá ar DG EAC i réimse an bheartais oideachais agus oiliúna cuidiú leis na Ballstáit beartais chomhsheasmhacha a cheapadh i ndáil le:

Is uirthi atá an cúram beartais agus uirlisí a fhorbairt le haghaidh scileanna agus cáilíochtaí a sholáthar agus a aithint, agus an cúram cuidiú le comhar idirnáisiúnta agus idirphlé beartais.

Ina theannta sin, is ar DG EAC atá an cúram deiseanna oideachais, oiliúna agus taighde Erasmus+ a bhainistiú.

Cad atá déanta go dtí seo?

Ó bhí 2010 ann, tráth a glacadh an straitéis Eoraip 2020, lainseáladh roinnt tionscnamh suaitheanta. Orthu sin tá:

  • An Óige ag Bogadh, tá sé mar aidhm leis an tionscnamh seo cuidiú le daoine óga bheith ullamh do mhargadh an tsaothair – cuid de sin is ea scileanna litearthachta na ndaoine is lú scileanna a fheabhsú – agus leibhéal oideachais agus oiliúna an aosa óig a ardú.
  • An Clár Oibre do Scileanna Nua agus do Phoist Nua, tá an litearthacht ar áireamh faoin gclár oibre seo mar chuid thábhachtach den fhoireann scileanna is gá le rath a bheith ar dhuine i margadh an tsaothair mar a bheidh sé amach anseo.
  • An Clár Oibre Digiteach don Eoraip, tá an litearthacht dhigiteach aitheanta faoin gclár oibre seo mar scil thábhachtach i gcomhair chumhachtú agus rannpháirtíocht an phobail sa ré dhigiteach.
  • An Clár Oibre Eorpach i gcoinne na bochtaineachta agus an eisiaimh shóisialta, clár oibre faoina moltar modhanna nuálaíocha oideachais a fhorbairt i gcomhair pobal faoi mhíbhuntáiste chun cuidiú deireadh a chur leis an mbochtaineacht agus leis an eisiamh sóisialta iontu.

Tháinig na gníomhaíochtaí a leanas as na tionscnaimh sin:

Cad iad na chéad chéimeanna eile?

Tá aidhmeanna DG EAC agus na torthaí is mian léi ar a cuid oibríochtaí go ceann deich mbliana leagtha amach sa straitéis Oideachas agus Oiliúint 2020, agus is í an straitéis chéanna an treoir is tábhachtaí do ghníomhaíochtaí na hArd-Stiúrthóireachta. Thairis na gníomhaíochtaí thuasluaite, beidh DG EAC ag díriú ar:

 

How can we help?