Navigatsioonitee

ELi roll

Mis on hariduse ja kultuuri peadirektoraat?

Hariduse ja kultuuri peadirektoraat on Euroopa Komisjoni peadirektoraat, mis vastutab järgmiste valdkondade eest: haridus, kultuur, noored, sport, keeled ja kultuur.

Peadirektoraadi meetmed, mis on seotud hariduse ja koolituse valdkonnaga, on määratletud hariduse ja koolituse valdkonna 2020. aasta strateegias (ET2020) (osa strateegiast „Euroopa 2020”), mille eesmärgiks on edendada majanduskasvu ja töökohti Euroopas, samuti ka aidata kaasa oskuste arendamisele tööturul.

Peadirektoraadi tegevus

Hariduse ja koolituse valdkonnas vastutab hariduse ja kultuuri peadirektoraat tõenditel põhineva poliitika kujundamise ning haridus- ja koolitusvaldkonda toetavate algatuste (eelkõige programmi Erasmus+) haldamise eest kõikjal Euroopas.

Euroopa Liidu täidesaatva institutsioonina annab Euroopa Komisjon aru Euroopa Parlamendile – hariduse ja kultuuri peadirektoraat vastavalt kultuuri- ja hariduskomisjonile.

Mis on peadirektoraadi ülesanded?

Hariduse ja kultuuri peadirektoraadi peamiseks ülesandeks haridus- ja koolituspoliitikas on toetada liikmesriike ühtse poliitika väljatöötamises seoses:

Samuti vastutab peadirektoraat poliitika ja vahendite väljatöötamise eest seoses oskuste ja kvalifikatsiooni pakkumise ning tunnustamisega ning rahvusvahelise koostöö ja poliitikadialoogi toetamise eest.

Hariduse ja kultuuri peadirektoraat on samuti vastutav programmi Erasmus+ haridus-, koolitus- ja teadustegevuse võimaluste haldamise eest.

Mida on seni saavutatud?

Alates 2010. aastast, mil kiideti heaks strateegia „Euroopa 2020”, on käivitatud erinevaid juhtalgatusi, sealhulgas:

Nende algatuste põhjal on võetud järgmisi meetmeid:

Millised on järgmised sammud?

Hariduse ja koolituse valdkonna üleeuroopalise koostöö strateegilises raamistikus (ET2020) on määrataletud selle tegevuse eesmärgid ja eeldatavad tulemused käesoleva kümnendi jooksul ning see on peamiseks juhiseks peadirektoraadi tegevusele. Lisaks eespool nimetatud meetmetele, keskendub hariduse ja kultuuri peadirektoraat ka järgmisele:

 

How can we help?