Cesta

Úloha EU

Co je Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu?

Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu (zkratka GŘ EAC) je útvarem Evropské komise, který má na starosti vzdělávání, odbornou přípravu, mládež, sport, jazyky a kulturu.

Jeho činnost v oblasti vzdělávání a odborné přípravy se řídí strategií Vzdělávání a odborná příprava 2020. Ta je součástí strategie Evropa 2020, jejímž cílem je podporovat hospodářský růst a zaměstnanost v Evropě a přispět k rozvoji dovedností potřebných na trhu práce.

Čím se zabývá?

V oblasti vzdělávání a odborné přípravy je GŘ EAC odpovědné za tvorbu politiky založené prokázaných poznatcích a za řízení iniciativ na podporu vzdělávání a odborné přípravy v celé Evropě, zejména programu Erasmus+.

Evropská komise je výkonným orgánem Unie. Je odpovědná Evropskému parlamentu, v případě GŘ EAC pak konkrétně výboru pro kulturu a vzdělávání.

Co je jeho úkolem?

Hlavním úkolem GŘ EAC v oblasti politiky vzdělávání a odborné přípravy je podporovat členské státy, aby vyvíjely koncepční politiky v těchto oblastech:

Má rovněž na starosti tvorbu politik a nástrojů vedoucích k získání a uznání dovedností a odbornosti a podporuje mezinárodní spolupráci a politický dialog.

GŘ je rovněž pověřeno řízením vzdělávacích, školících a výzkumných příležitostí v rámci programu Erasmus+.

Dosavadní výsledky

Od schválení strategie Evropa 2020 v roce 2010 byla zahájena celá řada stěžejních iniciativ, mezi něž například patří:

  • iniciativa Mládež v pohybu, jejímž cílem je pomoci mladým lidem, aby byli lépe připraveni na požadavky trhu práce, zejména zlepšit základní dovednosti těch nejméně kvalifikovaných. Také usiluje o zvýšení úrovně vzdělávání a odborné přípravy.
  • Agenda pro nové dovednosti a pracovní místa, která se zabývá otázkou gramotnosti jako důležité součásti optimální kombinace dovedností, jež vyžaduje trh práce.
  • Digitální agenda pro Evropu, která uznává úlohu počítačové gramotnosti pro lepší postavení a účast ve společnosti digitální éry.
  • Evropská platforma pro boj proti chudobě a sociálnímu vyloučení, která se snaží zavádět inovativní vzdělávací programy pro lidi ze znevýhodněných sociálních skupin a pomoci jim vymanit se z chudoby a prolomit sociální vyloučení.

Tyto iniciativy vedly ke vzniku těchto opatření:

Další vývoj

Strategie Vzdělávání a odborná příprava 2020, její cíle a očekávané výsledky jsou hlavním vodítkem pro činnost GŘ EAC v tomto desetiletí. Kromě již zmíněných aktivit se GŘ EAC rovněž zaměří na:

 

How can we help?