Vad går det ut på?

Genom programmen Erasmus+ och Horisont 2020 stöder EU både internationella utbyten för studenter, högskolepersonal och forskare och strukturerade samarbeten mellan lärosäten och myndigheter i olika länder. Målet är att skapa nya möjligheter för verksamma inom högre utbildning så att de kan lära av varandra och samarbeta kring gemensamma projekt. Man vill på så vis förbättra utbildningarna, bedriva framstående forskning och främja innovation.

Varför är det viktigt?

Högre utbildning med sin koppling till forskning och innovation är viktig för individens och samhällets utveckling. Den är en förutsättning för att vi ska få det högkvalificerade humankapital och de kunniga människor som EU behöver för att skapa jobb, ekonomisk tillväxt och välstånd.

Högskolor och universitet är omistliga partner för att EU ska lyckas med sin strategi att driva på och behålla tillväxten. Målet med Europa 2020-strategin är att 40 procent av de unga i EU ska ha en avslutad högre utbildning senast 2020.

De nationella myndigheterna fortsätter att ansvara för högskoleutbildningarna och för hur de organiseras i de egna länderna. EU:s uppgift är att ge studier, utbildning, forskning och beslutsfattande en internationell dimension.

Vad gör EU-kommissionen?

Kommissionen hjälper EU-länderna att utveckla sin högskolepolitik i linje med strategin Utbildning 2020. I maj 2017 antog kommissionen en ny EU-agenda för högre utbildning. Där anges fyra mål för utbildningssamarbetet:

  1. Ta itu med framtida kompetensglapp och främja spetskompetens.
  2. Bygga upp inkluderande och sammanhängande system för högre utbildning.
  3. Se till att de högre utbildningsanstalterna bidrar till innovation.
  4. Främja ändamålsenliga och effektiva system för högre utbildning.

För att uppnå målen föreslår kommissionen konkreta EU-åtgärder med stöd från programmen Erasmus+ och Horisont 2020.

Kommissionen håller också på att ta fram och stödja instrument som främjar utlandsstudier (till exempel ECTS och examensbilagan), underlättar erkännandet av kunskaper och kvalifikationer och ger bättre information om högre utbildning i Europa.

Kommissionen stöder också Bolognaprocessen som ska främja reformer och skapa ett europeiskt område för högre utbildning. Man uppmuntrar även utbyte av bra initiativ mellan olika länder via Utbildning 2020-strategins arbetsgrupp för högre utbildning.

Vad har man gjort hittills?

Den nya EU-agendan för högre utbildning bygger på resultaten från ett offentligt samråd från 2016.

Den nya agendan uppdaterar och ersätter agendan för modernisering av Europas system för högre utbildning, som antogs av kommissionen 2011.

Kommissionen bidrar till att genomföra agendan genom studier, utbyte av bra lösningar och finansieringsinstrument som programmen Erasmus+ och Horisont 2020 samt EU:s struktur- och investeringsfonder.

Som en del av den europeiska planeringsterminen tar kommissionen också fram landsspecifika rekommendationer till enskilda EU-länder. Rekommendationerna kan ibland gälla den högre utbildningen.