Za kaj gre

Organizacija sistemov izobraževanja in usposabljanja je v pristojnosti držav članic EU in posamezne univerze same pripravijo svoje izobraževalne programe. Toda izzivi, s katerimi se spopada visoko šolstvo v EU, so si podobni in sodelovanje na ravni EU ima določene prednosti.

Zakaj je potrebno

Visoko šolstvo in njegove povezave z raziskovalnim delom in inovacijami so izjemno pomembni za razvoj posameznika in družbe. Iz univerz prihajajo visoko izobraženi ljudje jasnega mišljenja, ki jih Evropa potrebuje za spodbujanje zaposlovanja, gospodarske rasti in blaginje.

Visokošolske institucije so ključni partnerji pri uresničevanju strategije Evropske unije za spodbujanje in ohranjanje gospodarske rasti. Strategija Evropa 2020 določa, da naj bi do leta 2020 40 % mladih Evropejcev imelo visokošolsko izobrazbo.

Ukrepi Evropske komisije

Evropska komisija tesno sodeluje s snovalci politike pri pripravi politik visokošolskega izobraževanja v državah EU v skladu s strategijo Izobraževanje in usposabljanje 2020 (ET2020). Program posodobitve visokega šolstva določa pet ključnih prednostnih nalog:

  1. povečanje števila visokošolskih diplomantov,
  2. izboljšanje kakovosti in ustreznosti visokošolskega poučevanja in učenja,
  3. spodbujanje mobilnosti študentov in zaposlenih ter čezmejno sodelovanje,
  4. krepitev trikotnika znanja, ki povezuje izobraževanje, raziskave in inovacije,
  5. vzpostavitev učinkovitih mehanizmov upravljanja in financiranja za visoko šolstvo.

Evropska komisija zato razvija in podpira orodja, ki spodbujajo mobilnost (recimo sistem kreditnih točk in priloga k diplomi), pospešujejo priznavanje znanj in kvalifikacij in omogočajo boljšo informiranost o visokem šolstvu v Evropi.

Evropska komisija podpira tudi bolonjski proces, zasnovan, da z reformami visokega šolstva vzpostavi evropski visokošolski prostor, ter izmenjavo dobrih praks med državami v okviru delovne skupine za visoko šolstvo English (en) (strategija Izobraževanje in usposabljanje 2020).

Evropska komisija poleg tega upravlja program Erasmus+, ki ponuja številne možnosti visokošolskim študentom, pripravlja tudi pobude za mednarodno sodelovanje v visokem šolstvu z državami zunaj EU.

Dosedanji ukrepi

Evropska komisija je predstavila vrsto političnih dokumentov, med njimi program za posodobitev evropskih visokošolskih sistemov, ki sta podprla Svet ministrov EU za šolstvo in Evropski parlament. Izvajanje programa podpira s študijami, ki zagotavljajo ustrezne podatke, z izmenjavo dobrih praks in instrumenti financiranja, denimo s programom Erasmus+ in evropskimi strukturnimi in investicijskimi skladi.