O čo ide?

EÚ prostredníctvom svojich programov Erasmus+ a Horizont 2020 podporuje medzinárodné výmenné pobyty študentov, akademických pracovníkov a výskumníkov, ako aj štruktúrovanú spoluprácu medzi inštitúciami vysokoškolského vzdelávania a verejnými orgánmi v rôznych krajinách. Cieľom je vytvoriť nové príležitosti pre osoby zapojené do vysokoškolského vzdelávania v oblasti cezhraničnej výmeny poznatkov a spolupráce na spoločných projektoch tvorby kvalitného vzdelávania a výučby, realizácie excelentného výskumu a podpory inovácie.

Prečo je to potrebné?

Vysokoškolské vzdelávanie a jeho prepojenia na výskum a inovácie zohrávajú kľúčovú úlohu pri rozvoji jednotlivcov a spoločnosti, pri formovaní ľudského kapitálu so zručnosťami na vysokej úrovni a kompetentných občanov, ktorých Európa potrebuje na vytváranie pracovných miest, hospodárskeho rastu a prosperity.

Inštitúcie vysokoškolského vzdelávania sú dôležitými partnermi v uskutočňovaní cieľov stratégie Európskej únie pre dosiahnutie pokroku a udržanie rastu. Jedným z cieľov stratégie Európa 2020 je, aby do roku 2020 40 % mladých Európanov malo vysokoškolský diplom.

Vlády členských štátov sú zodpovedné za spôsob organizácie a vykonávania vysokoškolského vzdelávania v ich krajinách. Cieľom činností EÚ je dať vysokoškolskému vzdelávaniu pridanú medzinárodnú hodnotu, pokiaľ ide o vzdelávanie, výučbu, výskum alebo tvorbu politiky v tejto oblasti.

Čo robí Komisia?

Európska komisia úzko spolupracuje s tvorcami politík, aby podporila rozvoj politík v oblasti vysokoškolského vzdelávania v krajinách EÚ v súlade so stratégiou Vzdelávanie a odborná príprava 2020 (ET2020). V novom programe EÚ pre vysokoškolské vzdelávanie, ktorý v máji 2017 prijala Komisia, sa identifikujú štyri kľúčové ciele európskej spolupráce v oblasti vysokoškolského vzdelávania:

  1. riešenie budúcich prípadov nesúladu medzi ponúkanými a požadovanými zručnosťami a podpora excelentnosti v oblasti rozvoja zručností,
  2. budovanie inkluzívnych a prepojených systémov vysokoškolského vzdelávania,
  3. zaistenie prispievania vysokoškolského vzdelávania k inováciám,
  4. podpora efektívnych a účinných systémov vysokoškolského vzdelávania.

Na pomoc pri dosahovaní jednotlivých cieľov Komisia navrhuje osobitné akcie na úrovni EÚ, podporované predovšetkým z rôznych oblastí programov Erasmus+ a Horizont 2020.

Na zabezpečenie splnenia týchto cieľov Európska komisia vytvára a presadzuje nástroje na podporu mobility (napr. ECTS a dodatok k diplomu), zvýšenia miery uznávania zručností a kvalifikácií a poskytovania lepších informácií o vysokoškolskom vzdelávaní v Európe.

Komisia rovnako podporuje bolonský proces, ktorého úlohou je presadzovať reformu vysokoškolského vzdelávania so zreteľom na vytvorenie európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania, a výmenu osvedčených politických postupov medzi rôznymi krajinami prostredníctvom pracovnej skupiny pre vysokoškolské vzdelávanie v rámci stratégie ET2020.

Čo sa doteraz dosiahlo?

Pri návrhu nového programu EÚ pre vysokoškolské vzdelávanie sa zohľadnili výsledky verejnej konzultácie ukončenej v roku 2016.

Tento program aktualizuje a nahrádza Program modernizácie európskych systémom vysokoškolského vzdelávania, ktorý Komisia prijala v roku 2011.

Komisia podporuje realizáciu programu EÚ pre vysokoškolské vzdelávanie prostredníctvom štúdií, ktoré poskytujú politické dôkazy, výmeny osvedčených postupov a výdavkových nástrojov, ako sú program Erasmus+, Horizont 2020 a európske štrukturálne a investičné fondy.

V rámci európskeho semestra Komisia vydáva odporúčania pre jednotlivé krajiny, ktoré môžu pokrývať otázky vysokoškolského vzdelávania.