O čo ide?

Vlády členských štátov sú zodpovedné za svoje systémy vzdelávania a odbornej prípravy a jednotlivé univerzity si organizujú vlastné učebné osnovy. Výzvy, ktorým čelí vysokoškolské vzdelávanie, sú však podobné vo všetkých krajinách EÚ a spolupráca im ponúka zjavné výhody.

Prečo je to potrebné?

Vysokoškolské vzdelávanie a jeho prepojenia na výskum a inovácie zohrávajú kľúčovú úlohu pri rozvoji jednotlivcov a spoločnosti, pri formovaní ľudského kapitálu so zručnosťami na vysokej úrovni a kompetentných občanov, ktorých Európa potrebuje na vytváranie pracovných miest, hospodárskeho rastu a prosperity.

Inštitúcie vysokoškolského vzdelávania sú dôležitými partnermi v uskutočňovaní cieľov stratégie Európskej únie pre dosiahnutie pokroku a udržanie rastu. Jedným z cieľov stratégie Európa 2020 je, aby do roku 2020 40 % mladých Európanov malo vysokoškolskú kvalifikáciu.

Čo robí Komisia?

Európska komisia úzko spolupracuje s tvorcami politík, aby podporila rozvoj politík v oblasti vysokoškolského vzdelávania v krajinách EÚ v súlade so stratégiou Vzdelávanie a odborná príprava 2020 (ET2020). Program modernizácie vysokoškolského vzdelávania v EÚ sa zameriava na päť kľúčových priorít tejto oblasti:

  1. zvýšenie počtu absolventov vysokoškolského vzdelávania,
  2. zlepšenie kvality a relevantnosti výučby a vzdelávania,
  3. podporu mobility študentov a zamestnancov a cezhraničnej spolupráce,
  4. posilnenie znalostného trojuholníka, ktorý prepája vzdelávanie, výskum a inovácie,
  5. vytvorenie mechanizmov efektívneho riadenia a financovania vysokoškolského vzdelávania.

Na zabezpečenie splnenia týchto cieľov Európska komisia vytvára a presadzuje nástroje na podporu mobility (napr. ECTS a dodatok k diplomu), zvýšenia miery uznávania zručností a kvalifikácií a poskytovania lepších informácií o vysokoškolskom vzdelávaní v Európe.

Komisia rovnako podporuje bolonský proces, ktorého úlohou je presadzovať reformu vysokoškolského vzdelávania so zreteľom na vytvorenie európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania, a podporuje výmenu osvedčených politických postupov medzi rôznymi krajinami prostredníctvom pracovnej skupiny pre vysokoškolské vzdelávanie English (en) v rámci ET2020.

Okrem toho, že Komisia riadi program Erasmus+, ktorý poskytuje množstvo príležitostí pre vysokoškolských študentov, je takisto zodpovedná za podporovanie s krajinami mimo EÚ.

Čo sa doteraz dosiahlo?

Európska komisia predstavila rad politických dokumentov vrátane Programu modernizácie európskych systémov vysokoškolského vzdelávania, ktorý podporili ministri školstva členských štátov a Európsky parlament. Komisia podporuje realizáciu programu modernizácie prostredníctvom štúdií, ktoré poskytujú politické dôkazy, výmeny osvedčených postupov a výdavkových nástrojov, ako sú program Erasmus+, európsky štrukturálny fond a európsky investičný fond.