Informacje ogólne

Poprzez programy Erasmus+ i Horyzont 2020 UE wspiera międzynarodową wymianę studentów, nauczycieli akademickich i badaczy, a także usystematyzowaną współpracę między instytucjami szkolnictwa wyższego i władzami publicznymi w różnych krajach. Ma to na celu stworzenie nowych możliwości dla osób zaangażowanych w dziedzinie szkolnictwa wyższego w zakresie transgranicznej wymiany wiedzy i współpracy przy wspólnych projektach, aby w ten sposób rozwijać dobre metody uczenia się i nauczania, promować doskonałość w dziedzinie badań naukowych i wspierać innowacje.

Dlaczego jest to potrzebne?

Szkolnictwo wyższe i jego powiązania z badaniami naukowymi i innowacjami odgrywają istotną rolę w rozwoju jednostek i społeczeństw, także jeżeli chodzi o kształtowanie wysoko wykwalifikowany kapitał ludzki i aktywnych obywateli, których Europa potrzebuje do  tworzenia miejsc pracy, utrzymania wzrostu gospodarczego i zapewnienia dobrobytu.

Instytucje szkolnictwa wyższego są kluczowymi partnerami w realizacji strategii Unii Europejskiej na rzecz stymulowania i utrzymywania wzrostu gospodarczego. W strategii „Europa 2020” postawiono sobie za cel, aby do 2020 r. 40 proc. młodych Europejczyków posiadało wyższe wykształcenie.

Odpowiedzialność za sposób organizacji i realizacji szkolnictwa wyższego w poszczególnych krajach UE pozostaje w gestii tych krajów. Działania UE mają wzbogacić studiowanie, nauczanie, prowadzenie badań naukowych lub tworzenie polityki w zakresie szkolnictwa wyższego o dodatkowy wymiar międzynarodowy.

Co robi w związku z tym Komisja?

Komisja Europejska ściśle współpracuje z politykami i wspiera  rozwój polityki oświatowej w krajach UE zgodnie ze strategią „Kształcenie i Szkolenie 2020” (ET2020). W odnowionym programie UE dla szkolnictwa wyższego, który Komisja przyjęła w maju 2017 r., określono cztery główne cele europejskiej współpracy w dziedzinie szkolnictwa wyższego:

  1. rozwiązywanie problemów związanych z niedopasowaniem umiejętności do potrzeb rynku pracy w przyszłości, a także wspieranie doskonałości w dziedzinie rozwoju umiejętności
  2. tworzenie sprzyjających włączeniu społecznemu i powiązanych systemów szkolnictwa wyższego
  3. zapewnianie wkładu instytucji szkolnictwa wyższego w dziedzinę innowacji
  4. wspieranie skutecznych i wydajnych systemów szkolnictwa wyższego.

Aby pomóc w osiągnięciu tych celów, Komisja Europejska proponuje konkretne działania na szczeblu UE, oparte głównie na różnych komponentach programów Erasmus+ i Horyzont 2020.

Aby zapewnić osiągnięcie tych celów, Komisja Europejska opracowuje i wspiera także narzędzia promujące mobilność (takie jak ECTS i Suplement do Dyplomu), zwiększające uznawanie umiejętności i kwalifikacji oraz dostarczające lepszych informacji na temat szkolnictwa wyższego w Europie.

Komisja wspiera także proces boloński, którego celem jest promowanie reformy szkolnictwa wyższego i w rezultacie utworzenie europejskiego obszaru szkolnictwa wyższego, a także wspomaga wymianę dobrych praktyk pomiędzy różnymi krajami poprzez grupę roboczą ds. szkolnictwa wyższego w ramach ET2020.

Co zrobiono dotychczas w tej sprawie?

Nowy plan działania UE na rzecz szkolnictwa wyższego opracowano z uwzględnieniem wyników konsultacji społecznych, które przeprowadzono w 2016 r.

Aktualizuje on i zastępuje plan modernizacji europejskich systemów szkolnictwa wyższego, który Komisja przyjęła w 2011 r.

Komisja wspiera realizację planu działania UE na rzecz szkolnictwa wyższego poprzez badania dostarczające dowodów na poparcie odpowiedniej polityki, wymianę dobrych praktyk i instrumenty dofinansowania, takie jak program Erasmus+, program Horyzont 2020 oraz europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne.

W ramach europejskiego semestru Komisja wydaje również zalecenia dla poszczególnych krajów skierowane do państw członkowskich UE, które mogą obejmować kwestie związane ze szkolnictwem wyższym.