Informacje ogólne

Rządy krajowe są odpowiedzialne za swoje systemy kształcenia i szkolenia, a poszczególne uczelnie – za opracowanie swoich własnych programów nauczania. Ponieważ jednak wyzwania stojące przed szkolnictwem wyższym są podobne w całej Unii, współpraca w tej dziedzinie może przynosić wyraźne korzyści.

Dlaczego jest potrzebna?

Szkolnictwo wyższe i jego powiązania z badaniami naukowymi i innowacjami odgrywają istotną rolę w rozwoju jednostek i społeczeństw, także jeżeli chodzi o wysoko wykwalifikowany kapitał ludzki i aktywnych obywateli, których Europa potrzebuje do tworzenia miejsc pracy, utrzymania wzrostu gospodarczego i zapewnienia dobrobytu.

Instytucje szkolnictwa wyższego są kluczowymi partnerami w realizacji strategii Unii Europejskiej na rzecz stymulowania i utrzymywania wzrostu gospodarczego. W strategii „Europa 2020” postawiono sobie za cel, aby do 2020 r. 40 proc. młodych Europejczyków posiadało wyższe wykształcenie.

Co w związku z tym robi Komisja?

Komisja Europejska ściśle współpracuje z politykami i wspiera rozwój polityk oświatowych w krajach UE zgodnie ze strategią „Kształcenie i Szkolenie 2020” (ET2020). Plan modernizacji szkolnictwa wyższego zakłada pięć unijnych priorytetów:

  1. zwiększenie liczby absolwentów szkół wyższych;
  2. poprawę jakości i przydatności nauczania i uczenia się;
  3. ułatwianie mobilności studentów i pracowników oraz współpracy transgranicznej;
  4. wzmocnienie „trójkąta wiedzy”, czyli związków między edukacją, badaniami naukowymi i innowacjami;
  5. tworzenie skutecznych mechanizmów zarządzania i finansowania dla szkolnictwa wyższego.

Aby zapewnić osiągnięcie tych celów, Komisja Europejska opracowuje i wspiera także narzędzia promujące mobilność (takie jak ECTS i Suplement do Dyplomu), zwiększające uznawanie umiejętności i kwalifikacji oraz dostarczające lepszych informacji na temat szkolnictwa wyższego w Europie.

Komisja zapewnia także wsparcie procesu bolońskiego, którego celem jest promowanie reformy szkolnictwa wyższego i w rezultacie utworzenie europejskiego obszaru szkolnictwa wyższego, a także wspomaga wymianę dobrych praktyk pomiędzy państwami poprzez grupę roboczą ds. szkolnictwa wyższego English (en) w ramach ET2020.

Ponadto, oprócz zarządzania programem Erasmus+, który dostarcza licznych możliwości studentom uczelni wyższych, Komisja jest także odpowiedzialna za wspieranie inicjatyw z zakresu współpracy międzynarodowej w obszarze szkolnictwa wyższego z krajami spoza UE.

Co zrobiono dotychczas w tej sprawie?

Komisja Europejska przedstawiła serię dokumentów politycznych, w tym plan modernizacji europejskich systemów szkolnictwa wyższego, który został przyjęty przez ministrów edukacji oraz Parlament Europejski. Komisja wspiera realizację planu modernizacji poprzez badania dostarczające dowodów na poparcie odpowiedniej polityki, wymianę dobrych praktyk i instrumenty dofinansowania, takie jak program Erasmus+ oraz europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne.