Waar gaat het om?

Via de programma's Erasmus+ en Horizon 2020 steunt de EU internationale uitwisselingen voor studenten, academisch personeel en onderzoekers, evenals gestructureerde samenwerking tussen instellingen voor hoger onderwijs en openbare instanties in verschillende landen. Het doel is mensen in het hoger onderwijs de kans te bieden om over de landsgrenzen heen van elkaar te leren en samen te werken aan gemeenschappelijke projecten voor beter leren, uitmuntend onderzoek en innovatie.

Waarom is dat nodig?

Het hoger onderwijs en de band tussen enerzijds onderwijs en anderzijds onderzoek en innovatie spelen een essentiële rol in de persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling. Niet minder belangrijk is dat het hoger onderwijs Europa de hooggekwalificeerde mensen en mondige burgers levert die nodig zijn om banen te scheppen en te zorgen voor economische groei en welvaart.

Hogeronderwijsinstellingen zijn cruciale partners bij de uitvoering van de strategie van de Europese Unie om vooruit te komen en de economische groei op peil te houden. Een van de doelstellingen van de Europa 2020-strategie is dat uiterlijk in 2020 40% van de jongeren in Europa een hogere opleiding heeft genoten.

De autoriteiten van de EU-landen zijn zelf verantwoordelijk voor het hoger onderwijs in hun land. De EU biedt een extra, internationale dimensie aan studeren, lesgeven, onderzoek en beleid in het hoger onderwijs.

Wat doet de Commissie?

De Europese Commissie werkt nauw samen met de beleidsmakers om de ontwikkeling van het hogeronderwijsbeleid in de EU-landen te ondersteunen overeenkomstig het strategisch kader voor onderwijs en opleiding ET2020. De nieuwe EU-agenda voor het hoger onderwijs van mei 2017 bevat vier hoofddoelstellingen voor Europese samenwerking in het hoger onderwijs:

  1. toekomstige discrepanties tussen gevraagde en aangeboden vaardigheden aanpakken en topkwaliteit bij de ontwikkeling van vaardigheden bevorderen
  2. inclusieve en samenhangende stelsels voor hoger onderwijs ontwikkelen
  3. ervoor zorgen dat instellingen voor hoger onderwijs bijdragen aan innovatie
  4. effectieve en efficiënte stelsels voor hoger onderwijs ondersteunen

Om deze doelstellingen te bereiken, stelt de Commissie specifieke maatregelen op EU-niveau voor, die voornamelijk worden ondersteund door verschillende onderdelen van de programma's Erasmus+ en Horizon 2020.

De Europese Commissie werkt ook aan instrumenten om deze doelen te behalen. Zo wordt de mobiliteit bevorderd via ECTS en het diplomasupplement, wordt gewerkt aan bredere erkenning van diploma's en vaardigheden en wordt er betere voorlichting over het hoger onderwijs in Europa gegeven.

De Commissie ondersteunt het Bolognaproces, dat moet leiden tot een hervorming van het hoger onderwijs met het oog op de creatie van een Europese hogeronderwijsruimte. Ook bevordert zij de internationale uitwisseling van beproefde beleidsmethoden via de werkgroep hoger onderwijs van de ET2020-strategie voor onderwijs en opleiding.

Wat heeft de Commissie al gedaan?

De nieuwe EU-agenda voor het hoger onderwijs is ontwikkeld aan de hand van de resultaten van een openbare raadpleging in 2016.

Het is de opvolger van de agenda voor de modernisering van de Europese hogeronderwijssystemen van 2011.

De Commissie ondersteunt de invoering van de EU-agenda voor hoger onderwijs met onderzoek naar de efficiëntie van het beleid, met het uitwisselen van goede werkwijzen en met financieringsinstrumenten zoals Erasmus+, Horizon 2020 en de Europese Structuur- en Investeringsfondsen.

Het hoger onderwijs kan ook aan bod komen in de landspecifieke aanbevelingen die de Commissie opstelt voor alle EU-landen als onderdeel van het Europees semester.