Par ko ir runa?

Ar savām programmām “Erasmus+” un “Apvārsnis 2020” ES atbalsta starptautiskas apmaiņas programmas studentiem, akadēmiskajiem mācībspēkiem un zinātniekiem, kā arī strukturētu sadarbību starp augstākās izglītības iestādēm un publiskajām iestādēm dažādās valstīs. Mērķis ir cilvēkiem augstskolu izglītībā radīt jaunas iespējas mācīties citam no cita un sadarboties pāri valstu robežām, izstrādājot un īstenojot kopīgus projektus un atbalstot labas mācīšanas un mācīšanās metodes, izcilus pētījumus un inovāciju.

Kāpēc tas ir vajadzīgs?

Augstākajai izglītībai un tās saiknei ar pētniecību un inovāciju ir izšķirīga loma individuālajā un sabiedrības attīstībā. Tā ir vajadzīga, lai sagatavotu augsti kvalificētu cilvēkkapitālu un kompetentus pilsoņus, kas Eiropai vajadzīgi, lai radītu darbvietas, panāktu ekonomikas izaugsmi un nodrošinātu labklājību.

Tādējādi augstākās izglītības iestādes ir sevišķi svarīgs partneris, kas palīdz īstenot Eiropas Savienības izaugsmes veicināšanas un saglabāšanas stratēģiju. Stratēģijā “Eiropa 2020” ir izvirzīts mērķis līdz 2020. gadam panākt, ka 40 % Eiropas jauniešu ir augstākās izglītības diploms.

Dalībvalstu iestāžu ziņā paliek tas, kā augstākā izglītība tiek organizēta un nodrošināta to valstīs. ES darbības piešķir papildu starptautisku dimensiju mācībās, pasniedzēju darbā, pētniecībā vai augstākās izglītības politikas veidošanā.

Ko dara Eiropas Komisija?

Eiropas Komisija cieši sadarbojas ar politikas veidotājiem, lai atbalstītu augstākās izglītības politikas izstrādi ES valstīs saskaņā ar Izglītības un apmācības stratēģiju 2020. gadam (ET 2020). Atjaunotā ES programma augstākās izglītības jomā, kuru Komisija pieņēma 2017. gada maijā, identificē četrus mērķus Eiropas sadarbībai augstākās izglītības jomā:

  1. turpmāk novērst neatbilstību starp prasmju pieprasījumu un piedāvājumu un atbalstīt izcilību prasmju pilnveidošanā;
  2. veidot iekļaujošu un savstarpēji saistītu augstskolu sistēmu;
  3. nodrošināt augstskolu ieguldījumu inovācijā;
  4. atbalstīt efektīvas un lietderīgas augstākās izglītības sistēmas.

Lai palīdzētu sasniegt šos mērķus, Komisija ierosina konkrētas ES līmeņa darbības, ko pamatā atbalsta no dažādām programmu “Erasmus+” un “Apvārsnis 2020” sadaļām.

Lai nodrošinātu šo mērķu sasniegšanu, Eiropas Komisija arī izstrādā un atbalsta instrumentus, kas sekmē mobilitāti (piemēram, ECTS un diploma pielikumu), uzlabo prasmju un kvalifikāciju atzīšanu un labāk informē par augstāko izglītību Eiropā.

Komisija arī atbalsta Boloņas procesu, kurā tiek veicināta augstākās izglītības reforma, lai izveidotu Eiropas augstākās izglītības telpu. Tā arī atbalsta labas politikas prakses apmaiņu starp dažādām valstīm ET2020 augstākās izglītības darba grupā.

Kas ir paveikts līdz šim?

Atjaunotā ES programma augstākās izglītības jomā tika izstrādāta, ņemot vērā 2016. gadā aizvadītās sabiedriskās apspriešanas rezultātus.

Tā atjauno un aizstāj Eiropas augstākās izglītības sistēmu modernizācijas programmu, kuru Komisija pieņēma 2011. gadā.

Komisija atbalsta ES augstākās izglītības programmas īstenošanu ar pētījumiem, kuru mērķis ir uzlabot faktu bāzi, ar paraugprakses apmaiņu un finansēšanas instrumentiem, tādiem kā programma “Erasmus+”, “Apvārsnis 2020” un Eiropas strukturālie un investīciju fondi.

Eiropas pusgada ietvaros Komisija arī sagatavo katrai ES valstij atsevišķi adresētus ieteikumus, kuri var ietvert ar augstāko izglītību saistītus jautājumus.