Kokia tai veikla?

Už šalių švietimo ir mokymo sistemas atsakingos nacionalinės vyriausybės, o universitetai rengia savo mokymo programas. Tačiau visoje Europoje kyla panašių aukštojo mokslo srities uždavinių ir bendros pastangos juos spręsti turi akivaizdžių privalumų.

Kodėl jos reikia?

Aukštasis mokslas ir jo sąsajos su moksliniais tyrimais bei inovacijomis atlieka gyvybiškai svarbų vaidmenį užtikrinant pavienių asmenų tobulėjimą ir visos visuomenės vystymąsi, formuojant kvalifikuotą žmogiškąjį kapitalą ir ugdant aktyvius piliečius, kurių Europai reikia, kad būtų kuriamos darbo vietos, užtikrinamas ekonomikos augimas ir gerovė.

Aukštojo mokslo institucijos yra labai svarbios partnerės įgyvendinant Europos Sąjungos strategiją, kuria siekiama skatinti ir išlaikyti augimą. Strategijoje „Europa 2020“ iškeltas tikslas, kad 2020 m. 40 % jaunų Europos gyventojų turėtų aukštojo mokslo kvalifikaciją.

Ką daro Komisija?

Europos Komisija glaudžiai bendradarbiauja su politikos formuotojais siekdama remti ES šalių aukštojo mokslo politikos plėtojimą pagal2020 m. švietimo ir mokymo strategiją („ET 2020“). Aukštojo mokslo modernizavimo darbotvarkėje nustatyti penki pagrindiniai ES aukštojo mokslo prioritetai:

  1. didinti aukštųjų mokyklų absolventų skaičių;
  2. didinti mokymo ir mokymosi kokybę bei aktualumą;
  3. skatinti studentų ir darbuotojų judumą ir tarpvalstybinį bendradarbiavimą;
  4. įtvirtinti vadinamąjį žinių trikampį – švietimo, mokslinių tyrimų ir inovacijų sąsajas;
  5. kurti veiksmingus aukštojo mokslo valdymo ir finansavimo mechanizmus.

Siekdama užtikrinti, kad šie tikslai būtų pasiekti, Europos Komisija taip pat plėtoja ir remia judumo skatinimo priemones (pavyzdžiui, Europos kreditų perkėlimo sistemą (ECTS) ir diplomo priedėlį), įgūdžių ir kvalifikacijos pripažinimo bei geresnio informavimo apie Europos aukštąjį mokslą priemones.

Komisija taip pat remia Bolonijos procesą, kuriuo skatinama aukštojo mokslo reforma siekiant sukurti Europos aukštojo mokslo erdvę, ir skatina šalis dalytis gerąja politikos patirtimi pasitelkus „ET 2020“ aukštojo mokslo darbo grupę English (en) .

Be to, Komisija administruoja programą „Erasmus+“, kuri suteikia aukštųjų mokyklų studentams įvairių galimybių, ir yra atsakinga už tarptautinio bendradarbiavimo su ES nepriklausančiomis šalimis iniciatyvų rėmimą.

Kas padaryta iki šiol?

Europos Komisija pateikė keletą politikos dokumentų, įskaitant Europos aukštojo mokslo sistemų modernizavimo darbotvarkę, kurią patvirtino švietimo ministrai ir Europos Parlamentas. Ji remia modernizavimo darbotvarkės įgyvendinimą pasitelkusi tyrimus, kuriuos atliekant kaupiami šios politikos srities įrodymai, gerosios patirties mainus ir lėšų naudojimo priemones, pavyzdžiui, programą „Erasmus+“ bei Europos struktūrinius ir investicinius fondus.