Kokia tai veikla?

Vykdydama programas „Erasmus+“ ir „Horizontas 2020“, ES remia tarptautinius studentų, dėstytojų, mokslininkų mainus ir įvairių šalių aukštojo mokslo įstaigų bei valdžios institucijų tarpusavio bendradarbiavimą. Taip siekiama skirtingų šalių aukštojo mokslo srities atstovams sudaryti naujų galimybių mokytis vieniems iš kitų ir drauge vykdyti bendrus projektus, rengiant gerus mokymosi ir mokymo metodus, atliekant kokybiškus mokslinius tyrimus ir skatinant naujoves.

Kodėl to reikia?

Aukštasis mokslas ir jo sąsajos su moksliniais tyrimais bei inovacijomis atlieka esminį vaidmenį užtikrinant pavienių asmenų tobulėjimą ir visos visuomenės vystymąsi, formuojant kvalifikuotą žmogiškąjį kapitalą ir ugdant aktyvius piliečius, kurių Europai reikia, kad būtų kuriamos darbo vietos, užtikrinamas ekonomikos augimas ir gerovė.

Aukštojo mokslo institucijos yra labai svarbios partnerės įgyvendinant Europos Sąjungos strategiją, kuria siekiama skatinti ir išlaikyti augimą. Strategijoje „Europa 2020“ iškeltas tikslas, kad 2020 m. 40 % jaunų Europos gyventojų turėtų aukštojo mokslo kvalifikaciją.

Valstybių narių valdžios institucijos išlieka atsakingos už aukštojo mokslo sistemos organizavimą ir veikimą savo šalyse. ES veikla siekiama studijoms, dėstymui, moksliniams tyrimams arba aukštojo mokslo politikos formavimui suteikti tarptautinių aspektų.

Ką daro Komisija?

Europos Komisija glaudžiai bendradarbiauja su politikos formuotojais siekdama remti ES šalių aukštojo mokslo politikos plėtojimą pagal 2020 m. švietimo ir mokymo strategiją („ET 2020“). Atnaujintoje ES aukštojo mokslo darbotvarkėje, kurią Komisija priėmė 2017 m. gegužės mėn., nustatyti keturi pagrindiniai Europos bendradarbiavimo aukštojo mokslo srityje tikslai:

  1. Mažinti būsimus įgūdžių neatitikimus ir skatinti kompetentingą įgūdžių lavinimą.
  2. Kurti įtraukias ir susietas aukštojo mokslo sistemas.
  3. Užtikrinti, kad aukštosios mokyklos prisidėtų prie inovacijų.
  4. Remti veiksmingas ir efektyvias aukštojo mokslo sistemas.

Kad padėtų siekti šių tikslų, Komisija siūlo imtis konkrečių veiksmų ES lygmeniu, kurie visų pirma būtų remiami pagal įvairias programų „Erasmus+“ ir „Horizontas 2020“ kryptis.

Norėdama užtikrinti, kad šie tikslai būtų pasiekti, Europos Komisija taip pat plėtoja ir remia judumo skatinimo priemones (pavyzdžiui, Europos kreditų perkėlimo sistemą (ECTS) ir diplomo priedėlį), įgūdžių bei kvalifikacijos pripažinimo ir geresnio informavimo apie Europos aukštąjį mokslą priemones.

Komisija taip pat remia Bolonijos procesą, kuriuo skatinama aukštojo mokslo reforma siekiant sukurti Europos aukštojo mokslo erdvę, ir skatina šalis dalytis gerąja politikos patirtimi pasitelkus „ET 2020“ aukštojo mokslo darbo grupę.

Kas padaryta iki šiol?

Atsižvelgiant į 2016 m. surengtų viešų konsultacijų rezultatus, parengta atnaujinta ES aukštojo mokslo darbotvarkė.

Ši atnaujinta darbotvarkė pakeičia Komisijos 2011 m. priimtą Europos aukštojo mokslo sistemų modernizavimo darbotvarkę.

Ja remiamas ES aukštojo mokslo darbotvarkės įgyvendinimas pasitelkus tyrimus, kuriuos atliekant renkami šios politikos srities faktai, gerosios patirties mainus ir lėšų naudojimo priemones, pavyzdžiui, programą „Erasmus+“, „Horizontas 2020“, Europos struktūrinius ir investicinius fondus.

Per Europos semestro procedūrą Komisija taip pat teikia konkrečioms ES šalims skirtas rekomendacijas, kuriose gali būti su aukštuoju mokslu susijusių aspektų.