O čemu je riječ?

EU kroz svoje programe Erasmus+ i Obzor 2020. podržava međunarodne razmjene studenata, akademskih djelatnika i znanstvenika kao i strukturiranu suradnju među visokim učilištima i tijelima javnih vlasti u različitim zemljama. Cilj je stvoriti nove prilike za razmjenu znanja i suradnje na zajedničkim projektima osoba na visokim učilištima u različitim zemljama kako bi se razvile dobre prakse učenja i podučavanja, provodila vrhunska istraživanja i promicala inovativnost.

Zašto je to potrebno?

Visoko obrazovanje, koje je povezano s istraživanjem i inovacijama, ima ključnu ulogu u razvoju pojedinca i društva te u nastajanju visokokvalificiranog ljudskog kapitala i kompetentnog građanstva potrebnog Europi radi stvaranja radnih mjesta, gospodarskog rasta i prosperiteta.

Visoka učilišta stoga su ključni partneri pri realizaciji strategije Europske unije za napredak i održanje rasta. U okviru strategije Europa 2020. postavljen je sljedeći cilj: do 2020. godine 40 % mladih Europljana mora steći visokoškolsku kvalifikaciju.

Za organizaciju i rad visokih učilišta i dalje su odgovorna nadležna tijela u državama članicama, dok se mjerama EU-a povezanima s učenjem, podučavanjem, znanstvenim radom i kreiranjem politika u području visokog obrazovanja nastoji dodati i međunarodna dimenzija.

Što radi Komisija?

Europska komisija tijesno surađuje s kreatorima politika kako bi podržala razvoj politika visokog obrazovanja u državama članicama EU-a u skladu sa Strategijom obrazovanja i osposobljavanja u 2020. (ET2020). U obnovljenom programu EU-a za visoko obrazovanje, koji je Komisija donijela u svibnju 2017., navode se četiri ključna cilja za europsku suradnju na području visokog obrazovanja:

  1. uklanjanje budućih neusklađenosti postojećih i traženih vještina te promicanje izvrsnosti u njihovu razvoju
  2. izgradnja uključivih i povezanih sustava visokog obrazovanja
  3. osiguravanje doprinosa visokih učilišta inovacijama
  4. podržavanje djelotvornih i učinkovitih sustava visokog obrazovanja.

Da bi se to postiglo, Komisija predlaže posebne mjere na razini EU-a, prvenstveno u okviru različitih segmenata programa Erasmus+ i Obzor 2020.

Kako bi se osiguralo ispunjenje tih ciljeva, Europska komisija razvija i podržava alate za promicanje mobilnosti (kao što su ECTS i dopunska isprava o studiju), veće priznavanje vještina i kvalifikacija i pružanje potpunijih informacija o visokom obrazovanju u Europi.

Komisija podupire i Bolonjski proces, osmišljen radi promicanja reforme visokog obrazovanja s ciljem uspostave Europskog prostora visokog obrazovanja, a promiče i razmjenu dobre političke prakse među različitim državama u okviru radne skupine za visoko obrazovanje ET 2020.

Što je dosad učinjeno?

Obnovljen program EU-a za visoko obrazovanje razvijen je uzimajući u obzir rezultate javnog savjetovanja završenog 2016.

Njime se ažurira i zamjenjuje Program za osuvremenjivanje sustava visokog obrazovanja EU-a koji je Komisija donijela 2011.

Komisija, na temelju studija o politikama, razmjeni dobre prakse i instrumentima potrošnje kao što su program Erasmus+, Obzor 2020. te europski strukturni i investicijski fondovi, podržava provedbu programa EU-a za visoko obrazovanje.

U sklopu Europskog semestra Komisija donosi i preporuke za pojedine zemlje članice EU-a koje se, među ostalim, odnose i na pitanja povezana s visokim obrazovanjem.