Taustaa

Kukin EU-maa on vastuussa omasta koulutusjärjestelmästään, ja kukin korkeakoulu organisoi opetussuunnitelmansa itse. Korkeakoulutuksen haasteet ovat kuitenkin samanlaiset kaikkialla EU:ssa, ja yhteistyöstä onkin selvää hyötyä.

Tavoitteet

Korkea-asteen koulutus, jolla on yhteys tutkimus- ja innovaatiotoimintaan, on keskeisen tärkeää niin yksilöiden kuin yhteiskunnan kehittymisen kannalta. Se synnyttää henkistä pääomaa ja huippuosaajia, joita EU:ssa tarvitaan työpaikkojen, talouskasvun ja vaurauden luomiseen.

Korkea-asteen oppilaitokset voivat vaikuttaa merkittävästi siihen, miten EU onnistuu kasvustrategiansa toteuttamisessa. Eurooppa 2020 -strategiassa on asetettu tavoite, jonka mukaan vuoteen 2020 mennessä EU:n nuorista aikuisista 40 prosentilla on oltava korkeakoulututkinto.

Komission toimet

Euroopan komissio tekee tiiviisti yhteistyötä kansallisten päättäjien kanssa ja tukee EU-maiden korkeakoulupolitiikan kehittämistäeurooppalaisen koulutusyhteistyön strategisten puitteiden (ET 2020) mukaisesti. EU:n korkeakoulutuksen nykyaikaistamisella pyritään ennen muuta seuraaviin tavoitteisiin:

  1. lisätään korkeakoulututkinnon suorittaneiden määrää
  2. parannetaan oppimistuloksia sekä opetuksen laatua ja hyödyllisyyttä
  3. edistetään opiskelijoiden ja korkeakouluhenkilöstön liikkuvuutta ja kansainvälistä yhteistyötä
  4. vahvistetaan ns. osaamiskolmiota eli koulutuksen, tutkimuksen ja innovoinnin välisiä yhteyksiä
  5. luodaan korkeakouluille toimivat hallinto- ja rahoitusjärjestelmät.

Näiden tavoitteiden edistämiseksi komissio on muun muassa kehittänyt erilaisia liikkuvuutta edistäviä välineitä, kuten opintosuoritusten ja arvosanojen siirtojärjestelmän (ECTS) ja kansainväliseen käyttöön tarkoitetun korkeakoulututkintotodistusten liitteen (Diploma Supplement). Komission johdolla on niin ikään kehitetty ammattipätevyyden ja tutkintojen tunnustamismenetelmiä sekä tehostettu korkeakouluja koskevaa tiedotusta.

Komissio tukee myös korkeakoulutuksen uudistamiseen tähtäävää Bolognan prosessia, jonka tavoitteena on perustaa eurooppalainen korkeakoulutusalue (EHEA). Maiden välistä hyvien toimintamallien vaihtoa komissio edistää korkeakoulutuksen nykyaikaistamista pohtivassa ET 2020 -työryhmässä English (en) .

Lisäksi komissio hallinnoi koulutusalan Erasmus+ -ohjelmaa, joka tarjoaa monenlaisia opiskelu- ja harjoittelumahdollisuuksia korkeakouluopiskelijoille. Komissio tukee myös EU:n ulkopuolisten maiden kanssa toteutettavia kansainvälisiä korkea-asteen yhteistyöhankkeita.

EU:n asiakirjat ja tutkimukset

Korkeakoulupolitiikkaa on käsitelty erityisesti komission tiedonannossa ”Tukea kasvulle ja työllisyydelle – Euroopan korkeakoulujärjestelmien nykyaikaistamissuunnitelma”. Asiakirja on saanut EU-maiden opetusministerien ja Euroopan parlamentin hyväksynnän. Korkea-asteen koulutuksen uudistamista komissio tukee teettämällä tutkimuksia, edistämällä hyvien toimintamallien vaihtoa ja hyödyntämällä rahoitusvälineitä (mm. Erasmus+ -ohjelma ja Euroopan rakenne- ja investointirahastot).