Taustaa

Erasmus+ -ohjelman ja Horisontti 2020 -ohjelman puitteissa EU tukee opiskelijoiden, akateemisen henkilöstön ja tutkijoiden kansainvälisiä vaihto-ohjelmia sekä korkeakoulujen ja viranomaisten jäsenneltyä yhteistyötä eri maissa. Tavoitteena on luoda korkea-asteen koulutukseen osallistuville uusia mahdollisuuksia oppia toisiltaan yli kansallisten rajojen ja osallistua yhteishankkeisiin, joissa kehitetään hyviä oppimis- ja opetuskäytänteitä, tehdään huipputason tutkimusta ja edistetään innovointia.

Tavoitteet

Korkea-asteen koulutus, jolla on yhteys tutkimus- ja innovaatiotoimintaan, on keskeisen tärkeää niin yksilöiden kuin yhteiskunnan kehittymisen kannalta. Se synnyttää henkistä pääomaa ja huippuosaajia, joita EU:ssa tarvitaan työpaikkojen, talouskasvun ja vaurauden luomiseen.

Korkea-asteen oppilaitokset voivat vaikuttaa merkittävästi siihen, miten EU onnistuu kasvustrategiansa toteuttamisessa. Eurooppa 2020 -strategiassa on asetettu tavoite, jonka mukaan vuoteen 2020 mennessä EU:n nuorista aikuisista 40 prosentilla on oltava korkeakoulututkinto.

Kukin EU-maa on vastuussa omasta korkea-asteen koulutusjärjestelmästään ja korkeakouluopetuksen tarjonnasta. EU:n toimien tarkoituksena on lisätä kansainvälinen ulottuvuus korkea-asteen opiskeluun, opetukseen, tutkimukseen ja koulutuspolitiikan laatimiseen.

Komission toimet

Euroopan komissio tekee tiiviisti yhteistyötä kansallisten päättäjien kanssa ja tukee EU-maiden korkeakoulupolitiikan kehittämistä eurooppalaisen koulutusyhteistyön strategisten puitteiden (ET 2020) mukaisesti. Komission toukokuussa 2017 hyväksymässä EU:n uudessa korkeakoulutussuunnitelmassa määritetään neljä päätavoitetta eurooppalaiselle korkeakoulutusta koskevalle yhteistyölle:

  1. puututaan tulevaisuudessa ilmeneviin osaamisen kohtaanto-ongelmiin ja edistetään yhteiskunnassa tarvittavan osaamisen kehittämistä
  2. luodaan osallistavia ja verkostoituneita korkeakoulutusjärjestelmiä
  3. varmistetaan, että korkea-asteen oppilaitokset antavat panoksensa innovointiin
  4. tuetaan tehokkaita ja toimivia korkeakoulutusjärjestelmiä.

Tavoitteiden saavuttamiseksi komissio on ehdottanut erityisiä EU-tason toimia, joita tuetaan pääasiassa Erasmus+ -ohjelmasta ja Horisontti 2020 -ohjelmasta.

Komissio on kehittänyt erilaisia liikkuvuutta edistäviä välineitä, kuten opintosuoritusten ja arvosanojen siirtojärjestelmän (ECTS) ja kansainväliseen käyttöön tarkoitetun korkeakoulututkintotodistusten liitteen (Diploma Supplement). Komission johdolla on niin ikään kehitetty ammattipätevyyden ja tutkintojen tunnustamismenetelmiä sekä tehostettu korkeakouluja koskevaa tiedotusta.

Komissio tukee myös korkeakoulutuksen uudistamiseen tähtäävää Bolognan prosessia, jonka tavoitteena on perustaa eurooppalainen korkeakoulutusalue (EHEA). Maiden välistä hyvien toimintamallien vaihtoa komissio edistää ET 2020 -strategiassa asetetun korkea-asteen koulutuksen nykyaikaistamista käsittelevän työryhmän kautta.

EU:n toimet ja asiakirjat

EU:n uuden korkeakoulutussuunnitelman laadinnassa otettiin huomioon vuonna 2016 järjestetyn julkisen kuulemisen tulokset.

Suunnitelmalla ajantasaistetaan ja korvataan komission vuonna 2011 hyväksymä Euroopan korkeakoulujärjestelmien nykyaikaistamissuunnitelma.

Siinä tuetaan korkea-asteen koulutuksen uudistamista tutkimuksilla, edistämällä hyvien toimintamallien vaihtoa ja hyödyntämällä rahoitusvälineitä (mm. Erasmus+ -ohjelma, Horisontti 2020 -ohjelma ja Euroopan rakenne- ja investointirahastot).

Osana talouspolitiikan EU-ohjausjaksoa komissio antaa EU-maille myös maakohtaisia suosituksia, joissa voidaan käsitellä korkeakoulutukseen liittyviä kysymyksiä.