Mis see on?

Programmide Erasmus+ ja „Horisont 2020“ kaudu toetab EL üliõpilaste, akadeemiliste töötajate ja teadlaste rahvusvahelisi vahetusi ning struktureeritud koostööd kõrgkoolide ja avaliku sektori asutuste vahel erinevates riikides. Eesmärk on luua uusi võimalusi kõrgharidust omandavatele ja selles valdkonnas tegelevatele inimestele, et nad saaksid piiriüleselt üksteiselt õppida ja teha koostööd ühisprojektide raames, et kujundada välja häid õppimis- ja õpetamistavasid, korraldada teadusuuringuid ja edendada innovatsiooni.

Miks on see vajalik?

Kõrgharidusel ning sellega seotud teadustegevusel ja innovatsioonil on elutähtis roll üksikisiku ja ühiskonna arengus ning see tagab Euroopale kõrge kvalifikatsiooniga töötajad ja aktiivsed kodanikud, kelle abil luua uusi töökohti, edendada majanduskasv ja heaolu.

Kõrgkoolid on olulised partnerid ELi majanduskasvu stimuleerimise ja säilitamise strateegias. Strateegiaga „Euroopa 2020“ on kehtestatud eesmärgid, mille kohaselt omab 2020. aastaks kõrgharidust 40% Euroopa noortest.

Liikmesriikide ametiasutused vastutavad kõrghariduse korraldamise ja andmise eest oma riigis. ELi meetmete eesmärk on tuua täiendavat rahvusvahelist mõõdet õppimisele, õpetamisele, teadustööle või poliitikakujundamisele kõrghariduse valdkonnas.

Mida teeb komisjon?

Euroopa Komisjon teeb tihedat koostööd poliitikakujundajatega, et toetada kõrgharidusega seotud poliitika arengut ELi liikmesriikides kooskõlas hariduse ja koolituse 2020. aasta strateegiaga (HK 2020). Mais 2017 komisjoni poolt vastu võetudELi uues kõrghariduse tegevuskavas määratakse kindlaks neli peamist eesmärki Euroopa kõrghariduse alases koostöös:

  1. tulevase oskuste nõudlusele mittevastavuse vähendamine ja tipptasemel oskuste arendamise edendamine;
  2. kaasavate ja kogukondadega seotud kõrgharidussüsteemide kujundamine;
  3. kõrgharidusasutuste poolt innovatsiooni panustamise tagamine;
  4. tulemuslike ja tõhusate kõrgharidussüsteemide toetamine.

Nende eesmärkide saavutamiseks teeb komisjon ettepanekud konkreetsete ELi tasandi meetmete kohta, mida toetatakse peamiselt programmide Erasmus+ ja „Horisont 2020“ erinevate osade raames.

Nende eesmärkide saavutamise tagamiseks töötab komisjon samuti välja (ja toetab) vahendeid liikuvuse edendamiseks (nt Euroopa ainepunktisüsteem ning diplomilisa), oskuste ja kvalifikatsioonide tunnustamiseks ning parema kõrgharidust käsitleva teabe võimaldamiseks Euroopas.

Komisjon toetab ka Bologna protsessi, mille eesmärk on edendada kõrghariduse reformi, et luua Euroopa kõrgharidusruum, ning soodustab ka heade poliitiliste tavade vahetust erinevate riikide vahel HK 2020 kõrghariduse töörühma kaudu.

Mida on seni saavutatud?

ELi uue kõrghariduse tegevuskava välja töötamisel võeti arvesse 2016. aastal lõpuleviidud avaliku konsultatsiooni tulemusi.

See ajakohastab ja asendab Euroopa kõrgharidussüsteemide ajakohastamise tegevuskava, mille komisjon võttis vastu 2011. aastal.

Komisjon toetab ELi kõrghariduse tegevuskava rakendamist faktilisi andmeid esitavate uuringute, heade tavade vahetamise ja rahastamisvahendite, nagu programmi Erasmus+ ning Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide kaudu.

Euroopa poolaasta raames esitab komisjon igale ELi liikmesriigile riigipõhiseid soovitusi, mis võivad hõlmata ka kõrgharidusega seotud küsimusi.