Περί τίνος πρόκειται;

Μέσω των προγραμμάτων Erasmus+ και Ορίζοντας 2020, η ΕΕ στηρίζει τις διεθνείς ανταλλαγές φοιτητών, ακαδημαϊκού προσωπικού και ερευνητών,, καθώς και τη δομημένη συνεργασία μεταξύ ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και δημόσιων αρχών σε διάφορες χώρες. Στόχος είναι να δημιουργηθούν στο πλαίσιο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης νέες ευκαιρίες ανταλλαγής γνώσεων πέρα από τα εθνικά σύνορα, καθώς και συνεργασίας σε κοινά έργα για την ανάπτυξη ορθών πρακτικών μάθησης και διδασκαλίας, αριστείας στον τομέα της έρευνας και προώθησης της καινοτομίας.

Γιατί χρειάζεται;

Η τριτοβάθμια εκπαίδευση και οι δεσμοί της με την έρευνα και την καινοτομία παίζουν καθοριστικό ρόλο στην ατομική και κοινωνική πρόοδο, καθώς και στη διαμόρφωση του ανθρώπινου δυναμικού υψηλής ειδίκευσης και των συγκροτημένων πολιτών που χρειάζεται η Ευρώπη για τη δημιουργία απασχόλησης, οικονομικής ανάπτυξης και ευημερίας.

Τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι σημαντικοί εταίροι στην υλοποίηση της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προώθηση και διατήρηση της ανάπτυξης. Η στρατηγική «Ευρώπη 2020» έχει θέσει στόχο ότι έως το 2020 το 40% των νεαρών Ευρωπαίων θα διαθέτει τίτλο σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Οι αρχές των κρατών μελών παραμένουν αρμόδιες για τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη χώρα τους. Οι δραστηριότητες της ΕΕ έχουν ως στόχο να προσδώσουν διεθνή διάσταση στη μάθηση, τη διδασκαλία, την έρευνα ή τη χάραξη πολιτικής στον τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Τι κάνει η Επιτροπή;

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεργάζεται στενά με τους πολιτικούς ιθύνοντες για να στηρίξει την ανάπτυξη πολιτικών για την τριτοβάθμια εκπαίδευση στα κράτη μέλη της ΕΕ, σύμφωνα με τη στρατηγική 2020 για την εκπαίδευση και την κατάρτιση (EΚ 2020). Το νέο θεματολόγιο της ΕΕ για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, που εγκρίθηκε από την Επιτροπή τον Μάιο του 2017, προσδιορίζει τέσσερις κύριους στόχους για την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης:

  1. Αντιμετώπιση μελλοντικών αναντιστοιχιών δεξιοτήτων και προαγωγή της αριστείας στην ανάπτυξη δεξιοτήτων
  2. Δημιουργία συστημάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης χωρίς αποκλεισμούς και συνδεδεμένων μεταξύ τους
  3. Εξασφάλιση της συμμετοχής των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην καινοτομία
  4. Υποστήριξη αποτελεσματικών και αποδοτικών συστημάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Για να συμβάλλει στην επίτευξη όλων αυτών των στόχων, η Επιτροπή προτείνει ειδικές δράσεις σε επίπεδο ΕΕ, οι οποίες στηρίζονται κυρίως από διάφορες πτυχές των προγραμμάτων Erasmus+ και Ορίζοντας 2020.

Για να διασφαλίσει την επίτευξη αυτών των στόχων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναπτύσσει και στηρίζει επίσης μηχανισμούς για την προώθηση της κινητικότητας (όπως το ευρωπαϊκό σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης ακαδημαϊκών μονάδων ECTS και το παράρτημα διπλώματος), τη βελτίωση της αναγνώρισης των δεξιοτήτων και των επαγγελματικών προσόντων, και την παροχή πληρέστερης πληροφόρησης για την τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Ευρώπη.

Επίσης, η Επιτροπή στηρίζει τη Διαδικασία της Μπολόνιας, που έχει σχεδιαστεί για να προάγει τη μεταρρύθμιση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με απώτερο στόχο την εδραίωση Ευρωπαϊκού Χώρου Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, και προωθεί την ανταλλαγή ορθών πρακτικών μεταξύ των διαφόρων χωρών στο πλαίσιο της ομάδας εργασίας για την τριτοβάθμια εκπαίδευση (ΕΚ2020).

Τι έχει γίνει μέχρι σήμερα;

Το νέο θεματολόγιο της ΕΕ για την τριτοβάθμια εκπαίδευση εκπονήθηκε με βάση τα αποτελέσματα δημόσιας διαβούλευσης που ολοκληρώθηκε το 2016.

Το εν λόγω θεματολόγιο επικαιροποιεί και αντικαθιστά την ατζέντα για τον εκσυγχρονισμό των συστημάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Ευρώπης, που εγκρίθηκε από την Επιτροπή το 2011.

Επίσης, στηρίζει την υλοποίηση της ατζέντας με την εκπόνηση μελετών που παρέχουν τεκμηριωμένα στοιχεία πολιτικής, την ανταλλαγή ορθών πρακτικών και τη χρηματοδότηση δράσεων μέσω των προγραμμάτων Erasmus+ και Ορίζοντας 2020 και των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων.

Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού εξαμήνου, η Επιτροπή διατυπώνει επίσης ανά χώρα συστάσεις, ειδικά για κάθε κράτος μέλος της ΕΕ, οι οποίες καλύπτουν και θέματα σχετικά με την τριτοβάθμια εκπαίδευση.