За какво става въпрос?

Чрез програмите „Еразъм+“ и „Хоризонт 2020“ ЕС подкрепя международния обмен на студенти, преподаватели и научни работници, а също и структурираното сътрудничество между висшите учебни заведения и публичните органи в различни страни. Целта е да се създадат нови възможности за хората във висшето образование, за да се учат те един от друг през националните граници и да работят заедно по съвместни проекти за добро обучение и преподаване, висококачествени научни изследвания и насърчаване на иновациите.

Защо е необходимо?

Висшето образование и неговите връзки с научните изследвания и иновациите играят важна роля за личното и общественото развитие и за осигуряване на висококвалифициран човешки капитал, както и на свободно изразяващи се граждани, от които Европа се нуждае, за да създава работни места, растеж и просперитет.

Институциите за висше образование са ключови партньори в осъществяването на стратегията на Европейския съюз за напредък и запазване на растежа. В стратегията „Европа 2020“ бе определена цел до 2020 г. 40% от младите европейци да са получили висше образование.

Органите в държавите членки продължават да носят отговорност за начина, по който висшето образование се организира и провежда в техните държави. Дейностите на ЕС имат за цел да придадат допълнително международно измерение на ученето, преподаването, изследванията и разработването на политики в областта на висшето образование.

Какво прави Комисията?

Европейската комисия работи в тясно сътрудничество с изготвящите политики за подпомагане на развитието на политиките за висше образование в страните от ЕС съгласно стратегията за образованието и обучението до 2020 г. Обновената програма на ЕС за висшето образование, приета от Комисията през май 2017 г., определя четири ключови цели за европейско сътрудничество във висшето образование:

  1. Преодоляване на несъответствието на уменията с пазара на труда и насърчаване на върхови постижения при развитието на уменията
  2. Изграждане на приобщаващи и свързани системи за висше образование
  3. Гарантиране, че институциите за висше образование допринасят за иновациите
  4. Подкрепа за ефективни системи за висше образование.

В помощ на постигането на всяка от тези цели Комисията предлага конкретни действия на равнище ЕС, подкрепени предимно чрез различните направления на програмите „Еразъм + „и „Хоризонт 2020“.

За да гарантира постигането на тези цели, Европейската комисия също така разработва и подкрепя инструменти за насърчаване на мобилността (напр. Европейската система за трансфер и натрупване на кредити и приложението към диплома), повишаване на признаването на умения и квалификации и за предоставяне на по-качествени данни за висшето образование в Европа.

Комисията подкрепя и процеса от Болоня, насочен към насърчаване на реформа във висшето образование за установяване на европейско пространство за висше образование, както и обмена на добри практики в областта на политиката между отделните страни в рамките на работна група за висшето образование по стратегията за образованието и обучението до 2020 г.

Какво е направено досега?

Обновената програма на ЕС за висшето образование бе разработена с оглед на резултатите от обществената консултация, приключила през 2016 г.

Тя актуализира и заменя Програмата за модернизиране на системите за висше образование в Европа, приета от Комисията през 2011 г.

Тя подкрепя изпълнението на програмата на ЕС за висше образование чрез изследвания, които да предоставят данни за политиките, обмен на добри практики и разходни инструменти, като например програмата „Еразъм+“, Хоризонт 2020 и европейските структурни и инвестиционни фондове.

Като част от европейския семестър Комисията отправя специфични за всяка държава препоръки за отделни държави от ЕС, които могат да включват въпроси, свързани с висшето образование.