Какво представляват те?

Правителствата на страните членки отговарят за своите системи за образование и обучение, а отделните университети организират своите учебни програми. Въпреки това предизвикателствата във висшето образование са подобни в целия ЕС и предимствата от сътрудничество в тази област са несъмнени.

Защо е необходимо?

Висшето образование и неговите връзки с научните изследвания и иновациите играят важна роля за личното и общественото развитие и за осигуряване на висококвалифициран човешки капитал, както и на свободно изразяващи се граждани, от които Европа се нуждае, за да създава работни места, растеж и просперитет.

Институциите за висше образование са ключови партньори в осъществяването на стратегията на Европейския съюз за напредък и запазване на растежа. В стратегията „Европа 2020“ бе определена цел до 2020 г. 40% от младите европейци да са получили висше образование.

Какви мерки предприема Комисията?

Европейската комисия работи в тясно сътрудничество с изготвящите политики за подпомагане на развитието на политиките за висше образование в страните от ЕС съгласно стратегията за образованието и обучението до 2020 г. В програмата за модернизиране на висшето образование се определят пет ключови приоритета в тази област в ЕС:

  1. повишаване на броя на завършилите висше образование;
  2. подобряване на качеството и ефикасността на преподаването и ученето;
  3. насърчаване на мобилността на студенти и университетски служители и на трансграничното сътрудничество;
  4. укрепване на „триъгълника на знанието“, свързващ образование, научни изследвания и иновации;
  5. създаване на ефективни механизми за управление и финансиране на висшето образование.

За да гарантира постигането на тези цели, Европейската комисия също така разработва и подкрепя инструменти за насърчаване на мобилността (напр. Европейската система за трансфер и натрупване на кредити и приложението към диплома), повишаване на признаването на умения и квалификации и за предоставяне на по-качествени данни за висшето образование в Европа.

Комисията подкрепя и процеса от Болоня, насочен към насърчаване на реформа във висшето образование за установяване на европейско пространство за висше образование, както и обмена на добри практики в областта на политиката между отделните страни в рамките на работна група за висшето образование English (en) по стратегията за образованието и обучението до 2020 г.

На последно място, освен че управлява програма „Еразъм+“, която дава множество възможности за студенти висше образование, Комисията също така отговаря за подпомагането на инициативи за международно сътрудничество в рамките на висшето образование със страни извън ЕС.

Какво е направено досега?

Европейската комисия представи поредица от политически документи, включително програма за модернизирането на системите за висше образование в Европа, която бе подкрепена от министрите на образованието на страните членки и от Европейския парламент. Тя подкрепя изпълнението на програмата за модернизиране чрез изследвания, които да предоставят данни за политиките, обмен на добри практики и разходни инструменти, като например програмата „Еразъм+“ и европейските структурни и инвестиционни фондове.