O čo ide?

Európska komisia podporuje prepojenie medzi vysokoškolským vzdelávaním a podnikmi na európskej úrovni prostredníctvom série iniciatív. Užšie väzby medzi podnikmi a akademickou obcou:

 • podporujú výmenu a zdieľanie vedomostí,
 • vytvárajú dlhodobé partnerstvá a príležitosti,
 • stimulujú inovácie, podnikanie a tvorivosť.

Užšia spolupráca s podnikateľským sektorom pomáha inštitúciám vysokoškolského vzdelávania (IVV) rozvíjať učebné osnovy a prístupy k výučbe a učeniu sa, ktoré zodpovedajú potrebám študentov a spoločnosti. Absolventi tak získavajú správne zručnosti a postoje na pracovnom trhu, ako aj v osobnom živote.

V Európe existuje mnoho príkladov úspešnej spolupráce medzi akademickou obcou a priemyslom. Úroveň spolupráce sa však medzi krajinami, IVV a disciplínami značne líši.

Ako EÚ podporuje tieto iniciatívy?

Fórum univerzít a podnikov (University-Business Forum)

Fórum univerzít a podnikov, ktoré sa koná od roku 2008 v Bruseli, spája:

 • inštitúcie vysokoškolského vzdelávania,
 • podniky,
 • podnikové združenia,
 • sprostredkovateľov,
 • verejné orgány a
 • tvorcov politiky.

Vďaka fóru môžu tieto subjekty vytvárať siete a vymieňať si nápady a osvedčené postupy na európskej úrovni. Počas jedného dňa a pol sa na tomto podujatí skúma aktuálna situácia spolupráce medzi univerzitami a podnikmi, ako aj politické iniciatívy a programy potrebné na jej podporu. Posledné fórum sa uskutočnilo v apríli 2017 v Bruseli (správa je k dispozícii ďalej) a najbližšie sa očakáva na jar 2019.

Tematické fóra sa organizujú pravidelnejšie v spolupráci s členskými štátmi a ich cieľom je riešiť kľúčové otázky na vnútroštátnej a regionálnej úrovni. Ostatné tematické fóra sa konali vo Viedni, v Helsinkách a Baskicku (pozri správy ďalej) a nasledujúce fórum sa uskutoční v Chorvátsku 19. – 20. októbra 2017.

Kľúčovým prvkami úspešnej spolupráce medzi univerzitami a podnikmi sú ľudia a ich prepojenia. Toto podporuje aj diskusné fórum o spolupráci medzi univerzitami a podnikmi vytvorené na platforme Yammer (registrácia je povinná pre nových používateľov).

Dve hlavné politické iniciatívy, ktoré sa zrodili z diskusií počas Fóra univerzít a podnikov, sú HEInnovate, nástroj sebahodnotenia IVV, a znalostné aliancie.

HEInnovate

Nástroj sebahodnotenia HEInnovate poskytuje IVV poradenstvo, nápady a inšpirácie pri riadení inštitucionálnych a kultúrnych zmien. Bol vypracovaný v spolupráci s OECD a pomáha týmto inštitúciám identifikovať oblasti pre zmenu a inovácie a podporuje celostnú inštitucionálnu zmenu. Viac informácií nájdete na webovom sídle HEInnovate.

Znalostné aliancie

Znalostné aliancie sú partnerstvá medzi inštitúciami vysokoškolského vzdelávania a podnikmi s finančnou podporou EÚ. Ich cieľom je spolupráca na projektoch, ktoré podporujú kreativitu, inováciu a podnikavosť rozvíjaním nových prístupov k výučbe a učeniu sa vo všetkých tematických oblastiach.

Znalostné aliancie sa zameriavajú na:

 • vytváranie nových multidisciplinárnych učebných osnov,
 • podporu prierezových zručností a podnikania v celom procese vzdelávania,
 • podnecovanie systematickejšej kultúry spolupráce medzi podnikmi a akademickou obcou.

Štúdie a správy

7. fórum univerzít a podnikov (apríl 2017)

6. fórum univerzít a podnikov (marec 2015)

5. fórum univerzít a podnikov (jún 2013)

Tematické fóra

Inovácia vo vysokoškolskom vzdelávaní

Meranie dosahu spolupráce medzi univerzitami a podnikmi

Príklady úspešnej spolupráce medzi akademickou obcou a priemyslom

Preskúmanie stavu spolupráce medzi univerzitami a podnikmi v Európe

Jednotlivé správy o stave spolupráce medzi univerzitami a podnikmi (2013) sú dostupné pre tieto krajiny:

Rakúsko Írsko Španielsko
Belgicko Taliansko Švédsko
Fínsko Holandsko Turecko
Francúzsko Poľsko Spojené kráľovstvo
Nemecko Portugalsko