Taustaa

Euroopan komissio tukee monilla aloitteilla korkeakoulujen ja liike-elämän välisiä yhteyksiä EU:ssa. Yritysten ja tiedemaailman tiiviimpi yhteydenpito mahdollistaa sen, että

 • tietoa siirretään ja jaetaan enemmän
 • pitkäaikaisia kumppanuuksia ja mahdollisuuksia syntyy ja
 • innovointi, yrittäjyys ja luovuus lisääntyvät.

Tekemällä tiiviimpää yhteistyötä liike-elämän kanssa korkeakoulut voivat kehittää opetussuunnitelmia ja opetus- ja oppimismenetelmiä, jotka vastaavat sekä opiskelijoiden että yhteiskunnan tarpeita. Näin opiskelijat voivat tutkintonsa myötä omaksua taitoja ja asenteita, joita tarvitaan työmarkkinoilla ja jotka ovat hyödyllisiä myös heidän henkilökohtaisessa elämässään.

EU:ssa on paljon esimerkkejä tiedemaailman ja elinkeinoelämän onnistuneesta yhteistyöstä. Yhteistyön laajuus kuitenkin vaihtelee merkittävästi eri maiden, korkeakoulujen ja tieteenalojen välillä.

EU:n toimet

Korkeakoulujen ja yritysten foorumi

Korkeakoulujen ja yritysten foorumi, joka on järjestetty Brysselissä säännöllisesti vuodesta 2008 alkaen, kokoaa yhteen

 • korkeakouluja
 • yrityksiä
 • yritysten etujärjestöjä
 • välittäjinä toimivia organisaatioita
 • viranomaisia ja
 • päätöksentekijöitä.

Foorumi tuo osallistujat yhteen Euroopan tasolla. Heillä on tilaisuus verkostoitua sekä vaihtaa ajatuksia ja hyviä käytäntöjä. Tilaisuudessa tarkastellaan puolentoista päivän ajan korkeakoulujen ja yritysten yhteistyön tilaa ja pohditaan, millaisia toimia ja ohjelmia tarvittaisiin yhteistyön tukemiseksi. Viimeisin foorumi järjestettiin Brysselissä huhtikuussa 2017 (ks. raportti jäljempänä), ja seuraavan todennäköinen ajankohta on vuoden 2019 keväällä.

Temaattisia foorumeita järjestetään säännöllisemmin. Ne toteutetaan yhteistyössä jäsenmaiden kanssa, ja niissä käsitellään kansallisen ja alueellisen tason keskeisiä aiheita. Viimeisimmät temaattiset foorumit järjestettiin Wienissä, Helsingissä ja San Sebastiánissa (ks. raportit), ja seuraava foorumi järjestetään Kroatiassa 19.–20. lokakuuta 2017.

Korkeakoulujen ja liike-elämän yhteistyön onnistuminen riippuu keskeisesti ihmisistä ja heidän välisistä yhteyksistään. Näiden yhteyksien lisäämiseksi on perustettu korkeakoulujen ja yritysten yhteistyön keskustelualusta. Siinä käytetään Yammeria, ja uusien käyttäjien on rekisteröidyttävä.

Korkeakoulujen ja yritysten foorumissa käytyjen keskustelujen tuloksena on syntynyt kaksi merkittävää politiikka-aloitetta: korkeakoulujen itsearviointiväline HEinnovate sekä tietoyhteenliittymät.

HEInnovate

HEinnovate on itsearviointiväline, jonka tarkoituksena on antaa korkeakouluille neuvoja, ideoita ja oivalluksia institutionaalisten ja kulttuuristen muutosten hallitsemiseksi. Väline on kehitetty yhteistyössä OECD:n kanssa. Se auttaa korkeakouluja tunnistamaan alueet, joilla tarvitaan muutosta ja innovointia, sekä toteuttamaan institutionaaliset muutokset kokonaisvaltaisesti. Lisätietoa on saatavilla HEInnovate-verkkosivustolla.

Tietoyhteenliittymät

Tietoyhteenliittymät ovat EU:n rahoittamia korkeakoulujen ja yritysten kumppanuuksia. Yhteenliittymien hankkeissa kehitetään uusia lähestymistapoja opettamiseen ja oppimiseen kaikissa oppiaineissa ja pyritään näin edistämään luovuutta, innovointia ja yrittäjyyttä.

Tietoyhteenliittymät pyrkivät

 • luomaan uusia monitieteisiä opetussuunnitelmia
 • lisäämään poikittaista osaamista ja yrittäjyyttä koulutuksen alalla ja koulutuksen avulla ja
 • tekemään yritysten ja tiedemaailman yhteistyöstä järjestelmällisempää.

Tutkimukset ja raportit

Seitsemäs korkeakoulujen ja yritysten foorumi (huhtikuu 2017)

Kuudes korkeakoulujen ja yritysten foorumi (maaliskuu 2015)

Viides korkeakoulujen ja yritysten foorumi (kesäkuu 2013)

Temaattiset foorumit

Innovointi korkeakouluissa

Korkeakoulujen ja yritysten yhteistyön vaikutusten mittaustutkimus

Esimerkkejä onnistuneesta yhteistyöstä tiedemaailman ja elinkeinoelämän välillä

Korkeakoulujen ja yritysten eurooppalaisen yhteistyön tilaa koskeva selvitys

Korkeakoulujen ja yritysten yhteistyön tilaa koskevaan selvitykseen (2013) liittyvät yksittäiset raportit ovat saatavilla seuraavien maiden osalta:

Itävalta Irlanti Espanja
Belgia Italia Ruotsi
Suomi Alankomaat Turkki
Ranska Puola Iso-Britannia
Saksa Portugali