Vad går det ut på?

En högkvalitativ och relevant högre utbildning förmedlar den kunskap, kompetens och överförbara grundkompetens som de studerande behöver för att lyckas efter avslutad utbildning. För detta krävs en inlärningsmiljö av hög kvalitet som stöder god undervisning.

Kvalitetssäkring skapar förtroende för den högre utbildningens kvalitet. Alla högskolor och universitet borde ha ett effektivt internt kvalitetssäkringssystem som kontrolleras av externa kvalitetssäkringsorgan.

Varför är det viktigt?

Personer med högskoleexamen har visserligen lättare att få jobb än lågutbildade, men högskolorna tar ofta lång tid på sig att anpassa sina kursplaner till näringslivets behov och lyckas inte förutse eller bidra till att utforma framtidens yrken.

EU-kommissionen hjälper medlemsländerna och högskolorna att modernisera sina utbildningsprogram så att de studerande får den avancerade kunskap som arbetsmarknaden efterfrågar och den överförbara kompetens som gör att de klarar sig på en arbetsmarknad i snabb förändring.

Det finns ett stort behov av flexibla och innovativa inlärnings- och utbildningsmetoder som förbättrar utbildningens kvalitet och relevans och gör att fler studerar. För att hitta nya metoder kan man – i linje med EU:s policydokument om en ny syn på utbildning – utforska hur informations- och kommunikationsteknik och annan ny teknik kan bidra till att förändra och berika undervisningen, förbättra inlärningen och stödja individanpassat lärande.

Reformen och moderniseringen av EU:s högre utbildning är beroende av lärarnas och forskarnas färdigheter och motivation. Personalnivåerna har dock ofta inte hållit jämna steg med det ökande antalet studerande, något som pressar den redan ansträngda kapaciteten ytterligare. Bättre arbetsförhållanden med tydliga och rättvisa rekryteringsförfaranden, bättre kompetensutveckling samt bättre erkännande och belöning för framstående undervisning och forskning är avgörande för att EU ska kunna utbilda, locka till sig och behålla den högkvalificerade högskolepersonal som behövs.

Vad har man gjort hittills?

Högnivågruppen för modernisering av högre utbildning har tagit fram en rapport med viktiga rekommendationer om hur man kan höja kvaliteten på undervisning och inlärning i EU:s högre utbildning.

Europaparlamentet och rådet antog 2006 en rekommendation om ytterligare europeiskt samarbete om kvalitetssäkring i den högre utbildningen, där man förordar användningen av de europeiska standarderna och riktlinjerna för kvalitetssäkring (ESG). I rekommendationen uppmuntras EU-länderna att inrätta det europeiska registret för kvalitetssäkring (Eqar) för högre utbildning.

Eqar är en oberoende organisation som har hand om registret över de kvalitetssäkringsorgan inom högre utbildning som kan arbeta över gränserna. För att få vara med i Eqar-registret måste kvalitetssäkringsorganen följa ESG-principerna.

Kommissionen publicerar framstegsrapporter om kvalitetssäkringens utveckling i Europa.