Za kaj gre

V kakovostnem in ustreznem visokem šolstvu s kakovostnim učnim okoljem, ki priznava in podpira dobro poučevanje, študenti pridobijo znanje, spretnosti in prenosljive kompetence, ki jih potrebujejo za uspešno delo po diplomi.

Zagotavljanje kakovosti spodbuja zaupanje v kakovost visokega šolstva. Vsaka visokošolska ustanova bi morala imeti trden sistem notranjega zagotavljanja kakovosti, ki bi ga agencije za kakovost ocenile z zunanjimi preverjanji.

Zakaj je potrebno

Diplomanti z visokošolsko izobrazbo imajo več možnosti za zaposlitev kot iskalci dela z nižjo izobrazbo, toda visokošolski izobraževalni programi se pogosto le počasi odzivajo na spreminjajoče se potrebe gospodarstva in ne znajo predvideti oziroma sooblikovati poklicnih možnosti jutrišnjega dne.

Evropska komisija podpira države EU in visokošolske ustanove pri modernizaciji izobraževalnih programov, s katerimi bodo študenti pridobili zahtevna znanja in spretnosti, ki jih terjajo delovna mesta, ter prenosljive spretnosti, ki jih terja hitro spreminjajoči se trg dela.

Visoko šolstvo potrebuje prožne, inovativne pristope in metode učenja in poučevanja, ki bodo izboljšali kakovost in ustreznost programov ter povečali število študirajočih. V skladu s sporočilom Evropske komisije Ponovni razmislek o izobraževanju je pri tem ključna uporaba informacijskih in drugih novih revolucionarnih tehnologij, ki pomagajo obogatiti predavanja, izboljšati učenje in podpreti individualizirano učenje.

Reforma in posodobitev evropskega visokega šolstva sta odvisni od usposobljenosti n motivacije učiteljev in raziskovalcev, vendar število zaposlenih pogosto ne ustreza naraščajočemu številu študentov, kar pomeni še dodaten pritisk na že tako obremenjene zmogljivosti. Boljši delovni pogoji, vključno s preglednimi in poštenimi postopki zaposlovanja, kakovostno temeljno in stalno strokovno izobraževanje ter priznavanje in nagrajevanje odličnosti v poučevanju in raziskovanju so bistvenega pomena, da bo Evropa lahko izobrazila, privabila in obdržala visokokakovostne visokošolske učitelje, ki jih potrebuje.

Dosedanji ukrepi

Skupina na visoki ravni za posodobitev visokega šolstva je objavila poročilo s priporočili glede kakovosti poučevanja in učenja v visokem šolstvu v Evropi.

Evropski parlament in Svet sta leta 2006 sprejela priporočilo o nadaljnjem evropskem sodelovanju pri zagotavljanju kakovosti v visokem šolstvu, ki je uvedel uporabo evropskih standardov in smernic za zagotavljanje kakovosti. Priporočilo je pripomoglo, da so države EU vzpostavile evropski register za zagotavljanje kakovosti (EQAR) v visokem šolstvu.

Evropski register EQAR je neodvisno združenje, vanj pa so vpisane agencije za kakovost v visokem šolstvu, ki lahko delujejo tudi čezmejno in skrbijo za zagotavljanje kakovosti v evropskem merilu. Agencije za kakovost, ki se želijo vpisati v register, morajo izpolnjevati načela evropskih standardov in smernic za zagotavljanje kakovosti.

Evropska komisija objavlja poročila o napredku pri zagotavljanju kakovosti