O čo ide?

Vysoká kvalita a relevantné vysokoškolské vzdelávanie sú schopné poskytnúť študentom vedomosti, zručnosti a základné prenosné zručnosti na to, aby po doštudovaní uspeli na trhu práce, a to v rámci vysoko kvalitného vzdelávacieho prostredia, ktoré uznáva a podporuje kvalitné vyučovanie.

Zabezpečenie kvality dáva ľuďom dôveru v kvalitu vyššieho vzdelávania. Každá inštitúcia vysokoškolského vzdelávania by mala mať prísny systém zabezpečovania kvality, ktorý posudzujú agentúry pre zabezpečenie kvality vykonávajúce externé kontroly.

Prečo je to potrebné?

Zatiaľ čo absolventi vysokých škôl si nájdu zamestnanie s vyššou pravdepodobnosťou ako osoby s nižšou úrovňou vzdelania, vysokoškolské učebné osnovy často pomaly reagujú na meniace sa potreby hospodárstva v širšom zmysle a nie sú schopné predvídať alebo pomáhať formovať profesie potrebné v budúcnosti.

Európska komisia podporuje krajiny EÚ a inštitúcie vysokoškolského vzdelávania v modernizácii vzdelávacích programov, aby poskytovali absolventom kvalitné zručnosti uplatniteľné v zamestnaní, ako aj prenosné zručnosti, ktoré vybavia študentov pre rýchlo sa meniaci pracovný trh.

Veľmi potrebné sú pružné, inovatívne vzdelávacie prístupy a metódy poskytovania vzdelávania v záujme zlepšenia kvality a relevantnosti a súčasného zvýšenia počtu študentov. Jedným z hlavných prostriedkov na dosiahnutie týchto cieľov v súlade s politickým dokumentom EÚ o Prehodnotení vzdelávania je využitie transformačných výhod IKT a ďalších nových technológií s cieľom obohatiť vzdelávanie, zlepšiť skúsenosti so vzdelávaním a podporovať individuálne formy vzdelávania.

Reforma a modernizácia európskeho vysokoškolského vzdelávania závisí od schopností a motivácie učiteľov a výskumných pracovníkov, ale počet zamestnancov často neodráža zvyšujúci sa počet študentov, čím sa vytvára ďalší tlak na už aj tak preťažené kapacity. Aby Európa vzdelávala, priťahovala a udržiavala si vysokokvalifikovaných akademických pracovníkov, ktorých potrebuje, je nevyhnutné zabezpečiť lepšie pracovné podmienky vrátane transparentných a spravodlivých postupov náboru pracovníkov, lepší prvotný a kontinuálny profesionálny rozvoj a lepšie uznávanie a odmeňovanie excelentnosti vo výučbe a vo výskume.

Čo sa doteraz dosiahlo?

Skupina na vysokej úrovni pre modernizáciu vysokoškolského vzdelávania nedávno vypracovala správu, ktorá obsahuje hlavné odporúčania v oblasti zlepšovania kvality výučby a vzdelávania na vysokých školách v Európe.

V roku 2006 Európsky parlament a Rada prijali odporúčanie o ďalšej európskej spolupráci v oblasti zabezpečenia kvality vysokoškolského vzdelávania, ktoré podporilo využívanie európskych noriem a usmernení pre zabezpečenie kvality (ENU). Krajinám EÚ sa v ňom odporúča, aby zostavili Európsky register zabezpečenia kvality vysokoškolského vzdelávania (EQAR).

EQAR je nezávislá organizácia spravujúca register agentúr pre zabezpečenie kvality vysokoškolského vzdelávania, ktoré môžu pôsobiť cezhranične a pomáhajú rozvíjať európsky rozmer zabezpečenia kvality. Tieto agentúry pre zabezpečenie kvality musia dodržiavať zásady ENU, aby mohli byť zaregistrované v EQAR.

Európska komisia uverejňuje správy o pokroku v rozvoji zabezpečenia kvality na európskej úrovni.