Informacje ogólne

Szkolnictwo wyższe charakteryzujące się wysoką jakością i przydatnością powinno umożliwić studentom nabycie wiedzy, umiejętności i podstawowych transferowalnych kompetencji, umożliwiających odniesienie sukcesu po ukończeniu studiów. Studenci powinni nabywać je w środowisku edukacyjnym wysokiej jakości, które docenia i wspiera nauczanie na wysokim poziomie.

Dzięki gwarancji jakości społeczeństwo będzie miało zaufanie do jakości szkolnictwa wyższego. Każda instytucja szkolnictwa wyższego powinna dysponować rygorystycznym wewnętrznym systemem zapewniania jakości, ocenianym przez agencje ds. zapewniania jakości, dokonujące kontroli zewnętrznych.

Dlaczego jest to potrzebne?

Podczas gdy absolwenci wyższych uczelni mają większe szanse na znalezienie zatrudnienia niż osoby z niższym poziomem kwalifikacji, programy szkolnictwa wyższego często powoli dostosowują się do zmieniających się potrzeb gospodarki, a ich autorzy nie analizują przyszłości rynków i związanego z tym zapotrzebowania na specjalistów w konkretnych zawodach.

Komisja Europejska wspiera kraje UE i instytucje szkolnictwa wyższego w modernizowaniu programów edukacyjnych, umożliwiających studentom uzyskanie wysokiej jakości umiejętności liczących się na rynku pracy oraz transferowalnych umiejętności, dzięki którym studenci mogą dostosować się do szybko zmieniającego się rynku pracy.

Istnieje ogromne zapotrzebowanie na elastyczne i innowacyjne programy oraz praktyczne metody nauczania, aby poprawić jakość i przydatność nauczania i równocześnie zwiększyć liczbę studentów. Jednym ze sposobów osiągnięcia tych celów, zgodnie z unijnym dokumentem programowym w sprawie nowego podejścia do edukacji, jest wykorzystanie transformacyjnych korzyści, jakie dają technologie informacyjno-komunikacyjne i inne nowe technologie celem wzbogacenia nauczania, zwiększenia skuteczności uczenia się i wspierania nauczania zindywidualizowanego.

Reforma i modernizacja szkolnictwa wyższego w Europie zależy od kompetencji i motywacji nauczycieli oraz naukowców. Poziom zatrudnienia nauczycieli często jednak nie zwiększa się proporcjonalnie do rosnącej liczby studentów, co wywiera dodatkową presję na już i tak ponad miarę eksploatowany system nauczania. Aby zagwarantować kształcenie, przyciąganie i zatrzymywanie w Europie potrzebnych jej wysokiej jakości pracowników naukowych, konieczne jest poprawienie warunków pracy, w tym zapewnienie przejrzystych i sprawiedliwych procedur rekrutacyjnych, poprawienie wstępnego i ustawicznego rozwoju zawodowego oraz skuteczniejsze uznawanie i wynagradzanie wysokiej jakości nauczania i badań naukowych.

Co zrobiono dotychczas w tej sprawie?

Grupa wysokiego szczebla ds. modernizacji szkolnictwa wyższego opublikowała niedawno sprawozdanie zawierające główne zalecenia w zakresie poprawy jakości nauczania i uczenia się na poziomie szkolnictwa wyższego w Europie.

W 2006 r. Parlament Europejski i Rada przyjęły zalecenie w sprawie dalszej europejskiej współpracy w zakresie zapewniania jakości w szkolnictwie wyższym, w którym zachęca się do stosowania europejskich standardów i wytycznych w dziedzinie zapewniania jakości (ESG). W zaleceniu tym nawołuje się kraje UE do ustanowienia Europejskiego Rejestru Zapewniania Jakości (EQAR) dla szkolnictwa wyższego.

EQAR jest niezależną organizacją, która jest administratorem rejestru agencji zapewniania jakości w szkolnictwie wyższym i która może działać ponad granicami krajowymi, pomagając w rozwoju europejskiego wymiaru zapewniania jakości. Aby zostać zarejestrowane w EQAR, agencje zapewniania jakości muszą działać zgodnie z zasadami ESG.

Komisja Europejska publikuje raporty z postępów w zapewnianiu jakości na poziomie europejskim.