Waar gaat het om?

Goed en beroepsgericht hoger onderwijs kan studenten de kennis, vaardigheden en essentiële competenties geven die ze na hun afstuderen nodig hebben. Dat vergt een leeromgeving van hoge kwaliteit waarin goed onderwijs erkend en ondersteund wordt.

Kwaliteitsborging geeft mensen vertrouwen in de kwaliteit van het hoger onderwijs. Elke instelling voor hoger onderwijs moet een strikt systeem van interne kwaliteitsborging hebben, en dat laten controleren door gespecialiseerde externe organisaties.

Waarom is dit nodig?

Met een diploma hoger onderwijs is de kans op werk groter dan met een lagere kwalificatie, maar het hoger onderwijs speelt niet snel genoeg in op de veranderende behoeften in de economie en anticipeert niet op de carrières van morgen.

De Europese Commissie steunt EU-landen en instellingen voor hoger onderwijs die hun programma vernieuwen om studenten degelijke, toepasbare beroepsvaardigheden mee te geven, maar ook de nodige brede vaardigheden voor de snel veranderende arbeidsmarkt.

Er is een grote behoefte aan flexibele en innovatieve leer- en onderwijsmethoden om de kwaliteit en beroepsgerichtheid te verbeteren terwijl het aantal studenten toeneemt. Dat kan onder andere, zoals aangegeven in de EU-beleidsnota Een andere kijk op onderwijs, door ICT en andere nieuwe technologieën te benutten om het onderwijs te verrijken, de leerervaring te verbeteren en gepersonaliseerd onderwijs te bevorderen.

Het hoger onderwijs in Europa kan niet worden hervormd of gemoderniseerd zonder competente en gemotiveerde docenten en onderzoekers, maar de personeelsbezetting heeft geen gelijke tred gehouden met het steeds toenemende aantal studenten, waardoor de toch al beperkte capaciteit steeds meer onder druk komt te staan. Betere arbeidsomstandigheden, waaronder ook transparante en eerlijke wervingsprocedures, betere initiële en voortgezette beroepsontwikkeling en betere erkenning en beloning van onderwijs- en onderzoeksexcellentie zijn essentieel om Europa in staat te stellen het nodige academisch personeel van hoge kwaliteit te produceren, aan te trekken en te behouden.

Wat is er al gedaan?

De groep op hoog niveau over de modernisering van het hoger onderwijs heeft onlangs een verslag met aanbevelingen uitgebracht over het verhogen van de kwaliteit van het onderwijzen en leren in het hoger onderwijs in Europa.

In 2006 hebben het Europees Parlement en de Raad in een aanbeveling over verdere Europese samenwerking voor kwaliteitsborging in het hoger onderwijs de toepassing van de Europese standaards en richtsnoeren voor kwaliteitsborging aangemoedigd. Ze riepen de EU-landen ook op om een Europees register van organisaties voor kwaliteitsborging tot stand te brengen.

In dit register, beheerd door een onafhankelijk orgaan, staan organisaties die internationaal opereren en zo de kwaliteitsborging een Europese dimensie helpen geven. Zij mogen pas in het register worden opgenomen als zij de Europese standaards en richtsnoeren toepassen.

Tot slot publiceert de Europese Commissie voortgangsverslagen over de ontwikkelingen inzake kwaliteitsborging op Europees niveau.