Par ko ir runa?

Kvalitatīva un darba tirgus vajadzībām atbilstīga augstākā izglītība var studentiem dot zināšanas, prasmes un pārnesamu pamatkompetenci, kas viņiem vajadzīga, lai gūtu panākumus pēc diploma iegūšanas. Tā tiek sniegta kvalitatīvā mācību vidē, kurā atzīst un atbalsta labas pasniegšanas metodes.

Kvalitātes nodrošināšanas pasākumi garantē augstākās izglītības kvalitāti. Ikvienai augstākās izglītības iestādei būtu nepieciešama stingra iekšējās kvalitātes nodrošināšanas sistēma, kuru novērtē kvalitātes nodrošināšanas aģentūras, kas veic ārējo kontroli.

Kāpēc tas ir svarīgi?

Lai arī augstskolu absolventiem ir lielākas iespējas atrast darbu nekā cilvēkiem ar zemāku kvalifikāciju, augstākās izglītības programmas bieži vien tiek pārāk lēni pielāgotas plašākas ekonomikas vajadzībām un nespēj prognozēt vai palīdzēt veidot nākotnes karjeras iespējas.

Eiropas Komisija atbalsta ES valstis un augstākās izglītības iestādes izglītības programmu modernizēšanā, lai absolventiem būtu labas prasmes, kuras vajadzīgas darba tirgū, un plašāk izmantojamas prasmes, kas tiem ļauj konkurēt ātri mainīgā darba tirgus situācijā.      

Lai uzlabotu izglītības kvalitāti un atbilstību tirgus pieprasījumam un vienlaikus palielinātu studentu skatu, ļoti liela nozīme ir elastīgām, novatoriskām apguves un pasniegšanas metodēm. Saskaņā ar ES politikas dokumentu “Izglītības pārvērtēšana” to var labi panākt, izmantojot IKT un citu jaunu tehnoloģiju pārveidojošo spēku, lai pilnveidotu pasniegšanu, uzlabotu apguvi un atbalstītu individualizētu apguvi.

Eiropas augstākās izglītības reforma un modernizācija ir atkarīga no pasniedzēju un pētnieku kompetences un motivācijas, tomēr darbinieku skaits bieži vien netiek palielināts vienā solī ar pieaugošo studentu skaitu, pastiprinot spiedienu uz jau tā maksimāli izmantoto kapacitāti. Lai panāktu, ka Eiropa spēj nodrošināt, piesaistīt un saglabāt tai vajadzīgos kvalitatīvos akadēmiskos mācībspēkus, izšķiroša nozīme ir labākiem darba apstākļiem (ieskaitot pārredzamas un taisnīgas darbā pieņemšanas procedūras), labākai sākotnējai un turpmākai profesionālai attīstībai, kā arī labākai atzīšanas un atzinības paušanas praksei par izcilību pasniegšanas un pētniecības darbā.

Kas jau ir padarīts?

Augstākās izglītības modernizācijas augsta līmeņa darba grupa nesen sagatavoja ziņojumu ar svarīgākajiem ieteikumiempdf par to, kā Eiropā uzlabot augstākās izglītības programmu pasniegšanu un apguvi.

Eiropas Parlaments un Padome 2006. gadā pieņēma ieteikumu par turpmāko Eiropas sadarbību kvalitātes novērtēšanā augstākajā izglītībā, kurš mudināja izmantot Eiropas kvalitātes nodrošināšanas standartus un pamatnostādnes (ESP). ES dalībvalstīm tika ieteikts izmantot Eiropas augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas reģistru.

Šis reģistrs ir neatkarīga organizācija, kura reģistrē augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas aģentūras, kas var darboties aiz valsts robežām, palīdzot attīstīt Eiropas dimensiju kvalitātes nodrošināšanā. Šīm kvalitātes nodrošināšanas aģentūrām jāatbilst ESP principiem, tikai tad tās var iekļaut minētajā reģistrā.

Eiropas Komisija publicē progresa ziņojumus par kvalitātes nodrošināšanas tendencēm Eiropā.