Klausimo esmė

Aukštos kokybės ir poreikius atitinkantis aukštasis mokslas gali suteikti studentams žinių, įgūdžių ir svarbiausių universaliųjų kompetencijų, kurių absolventai turi turėti, kad baigę mokslus sėkmingai rastų savo gyvenimo kelią. Šios žinios, įgūdžiai ir kompetencijos turi būti įgyjami kokybiškoje mokymosi aplinkoje, kurioje pripažįstamas ir remiamas kokybiškas mokymas.

Kokybės užtikrinimas – žmonių pasitikėjimo aukštojo mokslo kokybe laidas. Visos aukštojo mokslo įstaigos turėtų turėti griežtas vidaus kokybės užtikrinimo sistemas, vertinamas išorės patikras vykdančių kokybės užtikrinimo agentūrų.

Kodėl tai svarbu?

Aukštųjų mokyklų absolventams įsidarbinti lengviau negu žemesnę kvalifikaciją turintiems asmenims. Tačiau aukštųjų mokyklų mokymo programas dažnai vėluojama pritaikyti prie besikeičiančių ekonomikos poreikių, būsimos darbo vietų tendencijos nėra numatomos ir nėra prisidedama prie jų formavimo.

Europos Komisija remia ES šalis ir aukštojo mokslo įstaigas, kurios modernizuoja mokymo programas, kad absolventai įgytų darbo vietose reikalingų aukštos kokybės įgūdžių bei universaliųjų įgūdžių, kurie būtini sparčiai kintančioje darbo rinkoje.

Būtina sukurti lanksčius, inovatyvius mokymosi ir mokymo metodus, kad būtų gerinama kokybė ir aktualumas ir kartu didinamas studentų skaičius. Vienas iš pagrindinių būdų tai pasiekti, atitinkantis ES politikos dokumentą dėl švietimo persvarstymo, yra išnaudoti transformacinę IRT ir kitų naujųjų technologijų teikiamą naudą, kad būtų tobulinamas mokymo ir mokymosi procesas ir remiamas konkrečiam asmeniui pritaikytas mokymas.

Europos aukštojo mokslo reformavimas ir modernizavimas priklauso nuo dėstytojų ir mokslininkų kompetencijos ir motyvacijos, tačiau augant besimokančių asmenų skaičiui darbuotojų skaičius dažnai nėra atitinkamai didinamas ir dėl to jau ir taip nepakankamai gausiems darbuotojams kraunama vis didesnė našta. Norint, kad Europa rengtų, pritrauktų ir išlaikytų jai būtinus kvalifikuotus aukštųjų mokyklų darbuotojus, reikia užtikrinti geresnes darbo sąlygas, įskaitant skaidrią ir sąžiningą įdarbinimo tvarką, kokybiškesnį pirminį rengimą ir tęstinį kvalifikacijos kėlimą, geresnį laimėjimų mokymo ar mokslinių tyrimų srityje pripažinimą ir atlygį už juos.

Kas padaryta iki šiol?

Aukštojo mokslo modernizavimo aukšto lygio grupė neseniai parengė ataskaitą ir svarbiausias rekomendacijas, kaip gerinti mokymo ir mokymosi kokybę Europos aukštojo mokslo srityje.

2006 m. Europos Parlamentas ir Taryba priėmė Rekomendaciją dėl tolesnio Europos bendradarbiavimo užtikrinant aukštojo mokslo kokybę, kurioje skatinama naudoti Europos kokybės užtikrinimo standartus ir gaires (ESG). Rekomendacijoje ES šalys raginamos kurti Europos aukštojo mokslo kokybės užtikrinimo registrą (EQAR).

EQAR yra nepriklausoma organizacija, kuri tvarko aukštojo mokslo kokybės užtikrinimo agentūrų, galinčių vykdyti veiklą ne tik savo šalyje ir padedančių pasiekti europinį kokybės užtikrinimo matmenį, registrą. Kad galėtų užsiregistruoti Europos aukštojo mokslo kokybės užtikrinimo registre, šios kokybės užtikrinimo agentūros turi laikytis Europos standartų ir gairių principų.

Europos Komisija skelbia ES lygmens kokybės užtikrinimo pažangos ataskaitas