Cad é?

Trí ardoideachas atá d'ardcháilíocht agus ábhartha is féidir an t-eolas, na scileanna agus na croí-inniúlachtaí inaistrithe a thabhairt do mhic léinn a theastóidh uathu le dul chun cinn a dhéanamh i ndiaidh a gcéime, agus é sin i dtimpeallacht foghlama ardcháilíochta ina n-aithnítear dea-mhúinteoireacht agus ina dtugtar tacaíocht di.

A bhuí le dearbhú cáilíochta is féidir muinín a bheith ag daoine as cáilíocht an ardoideachais. Ba cheart dianchóras dearbhaithe cáilíochta inmheánaí a bheith ag gach institiúid ardoideachais, agus ba cheart an córas sin a bheith faoi réir seiceálacha seachtracha gníomhaireachtaí dearbhaithe cáilíochta.

Cad chuige é?

Cé gur dóchúla go n-aimseoidh céimí ardoideachais post ná duine a bhfuil leibhéal oideachais níos ísle aige, is minic a bhíonn moill ar churaclaim ardoideachais dul in oiriúint d'athruithe ar riachtanais na sochaí i gcoitinne, agus ní éiríonn leo gairmréimeanna an ama atá le teacht a thuar ná cuidiú lena múnlú.

Tacaíonn an Coimisiún Eorpach le tíortha an AE agus le hinstitiúidí ardoideachais agus iad ag nuachóiriú cláir oideachais chun scileanna fónta ardleibhéil a thabhairt do chéimithe, chomh maith leis na scileanna inaistrithe a chuireann ar chumas céimithe bheith in ann do mhargadh saothair a bhíonn ag athrú go mear.

Tá gá mór le solúbthacht, cur chuige foghlama nuálach agus modhanna seachadta nuálacha chun cáilíocht agus ábharthacht a fheabhsú agus líon na mac léinn a mhéadú. Príomhbhealach amháin ar a mbainfear é sin amach, agus atá ag teacht le páipéar beartais an AE maidir le hAthmhachnamh ar an Oideachas, is ea leas a bhaint as buntáistí TFCanna agus teicneolaíochtaí nua eile lenar féidir cúrsaí a athrú ó bhonn chun múinteoireacht a shaibhriú, an t-eispéaras foghlama a fheabhsú agus tacú le foghlaim phearsantaithe.

Is ar inniúlacht agus inspreagadh múinteoirí agus taighdeoirí atá athchóiriú agus nuachóiriú an ardoideachais san Eoraip ag brath, ach níl an líon foirne ag méadú bord ar bhord le líon na mac léinn, rud a fhágann go bhfuil tuilleadh brú ar acmhainní a bhí gann cheana féin. Lena chinntiú go ndéanfaidh an Eoraip an fhoireann acadúil ardcháilíochta atá de dhíth uirthi a tháirgeadh, a mhealladh chuici agus a choinneáil is gá dálaí oibre níos fearr - mar shampla, nósanna imeachta earcaíochta atá trédhearcach agus cothrom, forbairt ghairmiúil tosaigh agus leanúnach níos fearr, agus aitheantas agus luaíocht níos fearr le haghaidh múinteoireachta agus taighde barrfheabhais.

Cad atá déanta go dtí seo?

Rinne an Grúpa Ardleibhéil maidir le nuachóiriú an ardoideachais tuarascáil le déanaí ina bhfuil príomh-mholtaí i dtaobh feabhas a chur ar cháilíocht múinteoireachta agus foghlama san ardoideachas san Eoraip.

In 2006 ghlac Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle an Moladh maidir le tuilleadh comhair Eorpaigh i dtaobh dearbhaithe cáilíochta san ardoideachas inar cuireadh chun cinn úsáid na gCaighdeán Eorpach agus na dTreoracha Eorpacha maidir le Dearbhú Cáilíochta (ESG). Spreag an moladh sin tíortha an AE chun an Clár Eorpach um Dhearbhú Cáilíochta san Ardoideachas (EQAR) a bhunú.

Eagraíocht neamhspleách is ea EQAR a bhainistíonn an clár de ghníomhaireachtaí dearbhaithe cáilíochta san ardoideachas ar féidir leo feidhmiú thar theorainneacha náisiúnta, rud a chuireann gné Eorpach leis an dearbhú cáilíochta. Ní mór do na gníomhaireachtaí dearbhaithe cáilíochta sin prionsabail an ESG a chomhlíonadh le bheith cláraithe le EQAR.

Foilsíonn an Coimisiún Eorpach tuarascálacha ar dhul chun cinn maidir le forbairtí i ndearbhú cáilíochta ar an leibhéal Eorpach.