Taustaa

Laadukas ja tarkoituksenmukainen korkea-asteen koulutus antaa opiskelijoille niitä tietoja ja taitoja, joita he tarvitsevat valmistumisensa jälkeen. Oppimisympäristön on tuettava hyvää opetusta.

Laadunvalvonnalla varmistetaan, että korkea-asteen koulutus on tasokasta. Jokaisella korkea-asteen oppilaitoksella olisi oltava vankka sisäinen laadunvalvontajärjestelmä, jota ulkoisia tarkastuksia tekevät laadunvalvontaelimet voivat tarkastuksillaan arvioida.

Haasteet

Korkeakoulututkinnon suorittaneilla on paremmat työllistymismahdollisuudet kuin vähemmän opiskelleilla. Usein korkea-asteen oppilaitosten opetussuunnitelmat eivät kuitenkaan reagoi talouselämän muuttuviin tarpeisiin riittävän nopeasti eivätkä evästä opiskelijoita tulevaisuuden työtehtäviin.

Euroopan komissio auttaa EU-maita ja korkea-asteen oppilaitoksia nykyaikaistamaan koulutusohjelmia niin, että ne antavat tutkinnon suorittaneille sellaisia korkeatasoisia siirrettäviä taitoja, joita he tarvitsevat nopeasti muuttuvilla työmarkkinoilla.

Tarvitaan joustavia ja innovatiivisia oppimis- ja opetusmenetelmiä, joilla parannetaan opintojen laatua ja tarkoituksenmukaisuutta sekä lisätään opiskelijamääriä. Kuten EU:n tiedonannossa koulutuksen uudelleenajattelusta todetaan, on tärkeää selvittää, miten tieto- ja viestintäteknologioiden ja muiden uusien teknologioiden avulla voidaan rikastaa opetusta, parantaa oppimista ja tukea yksilöllistä oppimista.

Korkea-asteen opetuksen uudistaminen riippuu opettajien ja tutkijoiden valmiuksista ja motivaatiosta. Usein henkilöstön määrä ei kuitenkaan ole kasvanut samaa tahtia kuin opiskelijoiden määrä, mikä lisää jo muutenkin niukkoihin resursseihin kohdistuvaa painetta. Korkeakoulujen henkilöstön työoloja on parannettava, rekrytointimenetelmien on oltava avoimia ja reiluja, työnohjausta ja jatkokoulutusta on kehitettävä sekä työn arvostusta ja palkkausta parannettava. Vain siten voidaan varmistaa, että EU:n korkeakouluihin edelleen hakeutuu huipputason opettajia ja tutkijoita.

EU:n toimet

EU:n korkea-asteen koulutuksen nykyaikaistamista käsittelevä korkean tason työryhmä on hiljattain julkaissut raportin, johon sisältyy suosituksia korkea-asteen opetuksen ja oppimisen laadun parantamiseksi.

Vuonna 2006 Euroopan parlamentti ja EU:n neuvosto antoivat suosituksen eurooppalaisen yhteistyön jatkamisesta korkea-asteen koulutuksen laadun varmistamisessa, jolla edistetään eurooppalaisten laadunvarmistusstandardien ja -ohjeiden (ESG) noudattamista. Suosituksessa kannustetaan EU-maita perustamaan Euroopan korkeakoulutuksen laadunvarmistusrekisteri (EQAR).

Riippumaton EQAR hallinnoi korkea-asteen koulutuksen alan laadunvarmistuselimiä, jotka voivat toimia yli kansallisten rajojen. EQARiin rekisteröityminen edellyttää laadunvarmistuselimeltä, että se toimii ESG-periaatteiden mukaisesti.

Euroopan komissio julkaisee seurantaraportteja korkea-asteen laadunvarmistuksesta EU:n tasolla.