Mis see on?

Kvaliteetne ja asjakohane kõrgharidus annab üliõpilastele teadmisi, oskusi ning ülekantavaid põhipädevusi, mida neil on vaja pärast kooli lõpetamist edu saavutamiseks. See toimub kvaliteetses õpikeskkonnas, mis tunnistab ja toetab tasemel õpetamist.

Kvaliteedi tagamisega antakse inimestele võimalus usaldada kõrghariduse kvaliteeti. Igal kõrgkoolil peaks olema range sisemise kvaliteedi tagamise süsteem, mida hindavad väliseid kontrolle teostavad kvaliteeditagamisasutused.

Miks see vajalik on?

Kuigi kõrgkooli lõpetanute puhul on tõenäosus tööd leida suurem kui madalama kvalifikatsiooniga inimestel, viiakse kõrghariduse õppekavad sageli majanduse muutuvate vajadustega vastavusse liiga aeglaselt ning neis ei osata tulevasi töökohti ette näha ega neid kujundada.

Euroopa Komisjon toetab ELi liikmesriike ning kõrgharidusasutusi haridusprogrammide ajakohastamisel, et need pakuksid kõrgkooli lõpetanutele kõrgetasemelisi ja tööalaselt konkurentsivõimelisi oskusi ning samuti ülekantavaid oskusi, mis valmistavad neid ette kiireteks muutusteks tööturul.

Eksisteerib tungiv vajadus paindlike ja innovatiivsete õppekäsitluste ning õpetamismeetodite järele, millega täiustataks kvaliteeti ja asjakohasust, suurendades samas üliõpilaste arvu. Üks peamisi viise selle saavutamiseks, kooskõlas ELi poliitikadokumendiga Hariduse ümbermõtestamine, on kasutada ära info- ja kommunikatsioonitehnoloogia ning muude uute tehnoloogiate pakutavad hüved, et nende abil mitmekesistada õpetamist, toetada õppekogemust ja edendada personaliseeritud õpet.

Euroopa kõrghariduse reformimine ja ajakohastamine sõltub õpetajate ning teadlaste pädevusest ja motiveeritusest. Siiski ei ole haridustöötajate arvu kasv toimunud sageli samas tempos õpilaste arvu suurenemisega ning see avaldab lisasurvet juba niigi vähestele ressurssidele. Paremad töötingimused, sh läbipaistev ja aus töölevõtmise kord, parem erialane alg- ja jätkukoolitus ning tipptasemel õpetamise ja teadustöö tunnustamine ja hindamine on need tegurid, mille abil Euroopa saab koolitada, ligi meelitada ja tööl hoida kõrgekvaliteedilist akadeemilist personali.

Mis on seni saavutatud?

Kõrghariduse ajakohastamise kõrgetasemeline töörühm on hiljuti avaldanud aruande peamiste soovitustega selle kohta, kuidas oleks Euroopa kõrghariduses võimalik õpetamise ja õppimise kvaliteeti täiustada.

2006. aastal võtsid Euroopa Parlament ja nõukogu vastu soovituse edasise Euroopa koostöö kohta kõrghariduse kvaliteedi tagamisel, millega edendati Euroopa kõrghariduse kvaliteedi tagamise standardite ja suuniste kasutamist. Soovituses julgustati ELi liikmesriike looma kõrghariduse kvaliteedi tagamise Euroopa register (EQAR).

EQAR on sõltumatu organisatsioon, mis haldab kõrghariduse kvaliteeditagamisasutuste registrit, kuhu kuuluvad asutused, kes suudavad tegutseda piiriüleselt, aidates seeläbi arendada Euroopa mõõdet kvaliteedi tagamises. Selleks et olla EQARis registreeritud, peavad kõnealused asutused järgima Euroopa kõrghariduse kvaliteedi tagamise standardeid ja suuniseid.

Euroopa Komisjon avaldab Euroopa tasandil kvaliteedi tagamise valdkonna arenguid käsitlevaid eduaruandeid