Περί τίνος πρόκειται;

Μια κατάλληλη και υψηλού επιπέδου εκπαίδευση, σε ένα ποιοτικό μαθησιακό περιβάλλον που αναγνωρίζει και υποστηρίζει τη σωστή διδασκαλία, μπορεί να εξοπλίσει τους φοιτητές με τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις βασικές μεταβιβάσιμες ικανότητες που χρειάζονται για να επιτύχουν μετά τις σπουδές τους.

Η διασφάλιση της ποιότητας ενισχύει την εμπιστοσύνη στην ποιότητα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Κάθε ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα πρέπει να διαθέτει ένα αυστηρό εσωτερικό σύστημα διασφάλισης της ποιότητας, το οποίο θα αξιολογείται από ειδικευμένους ανεξάρτητους οργανισμούς.

Γιατί είναι αναγκαία η διασφάλιση της ποιότητας;

Οι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να βρουν δουλειά απ’ ότι τα άτομα με χαμηλότερο μορφωτικό επίπεδο. Όμως, τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης καθυστερούν συχνά να προσαρμόσουν τα προγράμματα σπουδών στις μεταβαλλόμενες ανάγκες της ευρύτερης οικονομίας, και αδυνατούν να προβλέψουν ή να συμβάλουν στη διαμόρφωση των σταδιοδρομιών του μέλλοντος.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποστηρίζει τις χώρες της ΕΕ και τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα στην προσπάθειά τους να εκσυγχρονίσουν τα εκπαιδευτικά τους προγράμματα, ώστε να παρέχουν στους αποφοίτους δεξιότητες υψηλού επιπέδου που μπορούν να αξιοποιηθούν επαγγελματικά, καθώς και μεταβιβάσιμες ικανότητες που τους εξοπλίζουν για μια ταχέως μεταβαλλόμενη αγορά εργασίας.

Υπάρχει μεγάλη ανάγκη για ευέλικτες και καινοτόμες προσεγγίσεις και μεθόδους διδασκαλίας ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα και η καταλληλότητα της εκπαίδευσης και παράλληλα να αυξηθεί ο αριθμός των φοιτητών. Ένας βασικός τρόπος για να επιτευχθεί αυτό, σύμφωνα με το έγγραφο πολιτικής της ΕΕ για τον Ανασχεδιασμό της Εκπαίδευσης, είναι να αξιοποιηθούν τα μετασχηματιστικά οφέλη των ΤΠΕ και άλλων νέων τεχνολογιών για τον εμπλουτισμό της διδασκαλίας, τη βελτίωση των εμπειριών μάθησης και την υποστήριξη της εξατομικευμένης μάθησης.

Η μεταρρύθμιση και ο εκσυγχρονισμός της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ευρώπη εξαρτάται από τις ικανότητες και το ενδιαφέρον των εκπαιδευτικών και των ερευνητών. Ωστόσο, τα επίπεδα στελέχωσης δεν συμβαδίζουν πάντα με την αύξηση του αριθμού των φοιτητών, ασκώντας έτσι επιπλέον πίεση στις ήδη περιορισμένες δυνατότητες. Οι καλύτερες συνθήκες εργασίας, όπως διαφανείς και δίκαιες διαδικασίες προσλήψεων, καλύτερη αρχική και συνεχή επαγγελματική εξέλιξη, καθώς και αναγνώριση και επιβράβευση της διδακτικής και ερευνητικής αριστείας, είναι ουσιώδους σημασίας για να διασφαλιστεί ότι η Ευρώπη διαμορφώνει, προσελκύει και διατηρεί το ακαδημαϊκό προσωπικό υψηλού επιπέδου που χρειάζεται.

Τι έχει γίνει μέχρι σήμερα;

Η ομάδα υψηλού επιπέδου για τον εκσυγχρονισμό της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης δημοσίευσε πρόσφατα έκθεση με βασικές συστάσεις για τη βελτίωση της ποιότητας της διδασκαλίας και της μάθησης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Ευρώπη.

Το 2006 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο εξέδωσαν τη σύσταση για περαιτέρω ευρωπαϊκή συνεργασία με σκοπό τη διασφάλιση της ποιότητας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, στην οποία προβάλλεται η χρήση των ευρωπαϊκών προτύπων και κατευθυντήριων γραμμών για τη διασφάλιση της ποιότητας (ESG). Με τη σύσταση αυτή ζητήθηκε από τις χώρες της ΕΕ να θεσπίσουν το Ευρωπαϊκό Μητρώο Οργανισμών Διασφάλισης της Ποιότητας (EQAR) για την τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Το EQAR είναι ένας ανεξάρτητος οργανισμός που διαχειρίζεται το μητρώο των οργανισμών διασφάλισης της ποιότητας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Λειτουργεί σε επίπεδο ΕΕ, ενισχύοντας έτσι την ευρωπαϊκή διάσταση της διασφάλισης της ποιότητας. Για να εγγραφούν στο EQAR, οι οργανισμοί διασφάλισης της ποιότητας πρέπει να συμμορφώνονται με τις αρχές των ευρωπαϊκών προτύπων και κατευθυντήριων γραμμών.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσιεύει εκθέσεις προόδου για τις εξελίξεις όσον αφορά τη διασφάλιση της ποιότητας σε ευρωπαϊκό επίπεδο.