O co se jedná?

Vysoce kvalitní vysokoškolské studium uzpůsobené potřebám dnešní doby vybaví studenty dovednostmi, znalostmi a základními přenositelnými kompetencemi, které potřebují k tomu, aby se po absolvování dané školy úspěšně zařadili do života. To se však neobejde bez vysoce kvalitního vzdělávacího systému, který klade důraz na kvalitu výuky.

Kontrola kvality výuky umožňuje lidem získat důvěru v kvalitu vysokoškolského vzdělávání obecně. Každá instituce vysokoškolského vzdělávání by proto měla zavést přísný interní systém zajišťování kvality, který by byl posuzován agenturami zajišťujícími kvalitu prostřednictvím externích kontrol.

Proč je to nezbytné?

Lidé s vysokoškolským vzděláním mají větší šanci najít si zaměstnání než osoby s nižší kvalifikací. Osnovy pro vysokoškolskou výuku jsou však často neflexibilní, zastaralé a nereagují včas na měnící se hospodářské podmínky. Nedaří se jim proto předvídat, kam bude směřovat vývoj daného povolání, ani se nepodílejí na vytváření nových profesních drah.

Evropská komise členské státy a vysokoškolské instituce podporuje v modernizaci vzdělávacích programů, aby tak mohly studentům zprostředkovat vynikající a v dnešní době dobře uplatnitelné znalosti a přenositelné dovednosti, které jimi umožní přizpůsobit se stále se měnícímu pracovnímu trhu.

Pokud však má stále se rozrůstající počet absolventů získat potřebné kompetence, je nezbytné přistupovat ke studiu i výuce flexibilně a inovativně. Jedním z nejlepších způsobů, jak toho dosáhnout (a počítá s nimi i politický dokument EU o Přehodnocení vzdělávání), je využívat informačních a komunikačních technologií pro obohacení výuky, optimalizaci osvojení učební látky a podporu personalizovaného, individuálního studia.

Reforma a modernizace vysokoškolského vzdělávání v Evropě závisí na schopnostech a motivaci vyučujících a výzkumných pracovníků - jenže počet učitelů často neodpovídá rostoucímu počtu studentů, což vyvolává další tlak na již tak přetížené kapacity. Lepší pracovní podmínky, včetně transparentního a spravedlivého náboru zaměstnanců, lepší počáteční i návazný profesní rozvoj, vyšší uznání a prestiž pracovníků a lepší odměňování vynikající úrovně výuky a výzkumu jsou nezbytné k zajištění toho, aby byla Evropa schopna utvářet, přilákat a posléze si udržet vysoce kvalitní akademické pracovníky.

Čeho se doposud dosáhlo?

Skupina na vysoké úrovni pro vysokoškolské vzdělávání nedávno vydala zprávu s klíčovými doporučeními, jak zlepšit kvalitu výuky a učení v terciárním vzdělávání v Evropě.

V roce 2006 Evropský parlament a Rada přijaly Doporučení o další evropské spolupráci při zajišťování kvality v oblasti vysokoškolského vzdělávání, které prosazuje používání Evropských norem a pokynů pro zajišťování kvality (ESG). V uvedeném doporučení jsou členské země vyzvány k tomu, aby zřídily Evropský registr agentur zabezpečujících kvalitu ve vysokoškolském vzdělávání (EQAR) .

EQAR je nezávislá organizace, která spravuje registr agentur zabezpečujících kvalitu ve vysokoškolském vzdělávání. Působí celounijně a pomáhá vytvářet evropskou dimenzi zajišťování kvality. K zapsání do registru EQAR se agentura zabezpečující kvalitu musí řídit zásadami ESG.

Evropská komise pravidelně zveřejňuje zprávu o pokroku v oblasti zajišťování kvality na evropské úrovni.