Какво е това?

Висококачественото и добре приложимо висше образование може да даде на студентите знанията, уменията и компетенциите, които са им необходими за успешна реализация след завършване на своето образование. Това може да стане в рамките на висококачествена образователна среда, която признава и подкрепя добрите преподавателски подходи.

Осигуряването на качество дава възможност хората да вярват в стойността на висшето образование. Всяко висше учебно заведение следва да разполага със строга вътрешна система за осигуряване на качеството, която на свой ред се оценява от външни агенции за осигуряване на качеството.

Защо е необходимо?

Независимо от факта, че завършилите висше образование имат по-голям шанс да си намерят работа отколкото хората с по-ниски квалификации, програмите във висшето образование често реагират бавно на променящите се нужди в икономиката като цяло и не успяват да предвидят и подготвят специалисти за работните места на бъдещето.

Европейската комисия подпомага страните от ЕС и висшите учебни заведения за модернизирането на учебни програми, които да осигуряват на завършващите висококачествени, подходящи за пазара на труда умения, както и умения, които могат да се използват в различни области и които дават добра основа на завършващите в условията на бързо развиващ се трудов пазар.

Съществува крайна нужда от гъвкави, новаторски методи за усвояване и предаване на знания, чрез които да се подобри качеството и приложимостта на образованието и същевременно да се повиши броя на студентите. Важен начин за постигане на това, в съответствие с политическия документ на ЕС за Преосмисляне на образованието, е да бъдат използвани трансформационните ползи от ИКТ и други нови технологии, за да се обогатят методите на преподаване, да се подобри ученето и да се подпомогне персоналното обучение.

Реформата и модернизирането на висшето образование в Европа зависят от компетенциите и мотивацията на преподавателите и изследователите. Въпреки това нивата на заетост в университетите често изостават от нарастващия брой студенти, което допълнително усложнява положението с недостига на капацитет. По-добрите условия на труд, включително прозрачните и справедливи процедури за наемане на работа, по-доброто начално и продължаващо професионално развитие и по-доброто признаване и възнаграждаване на преподавателски и изследователски умения, са от съществено значение, за да се гарантира, че Европа формира, привлича и задържа висококачествените академични специалисти, от които се нуждае.

Какво е направено досега?

Групата на високо равнище за модернизиране на висшето образование изготви неотдавна доклад с ключови препоръки за подобряване на качеството на преподаването и усвояването на знания в сферата на висшето образование в Европа.

През 2006 г. Европейският парламент и Съветът приеха препоръката относно развитието на европейското сътрудничество в областта на осигуряването на качеството във висшето образование, с която се насърчава използването на европейските стандарти и насоки за осигуряване на качество. С препоръката страните от ЕС се приканват да се включат в Европейския регистър за осигуряване на качество във висшето образование.

Регистърът е независима организация, която управлява списъка на агенциите за осигуряване на качество във висшето образование и може да работи отвъд националните граници, като по този начин помага за развитието на европейско измерение на осигуряването на качество. Агенциите за осигуряване на качеството трябва да спазват принципите на европейските стандарти и насоки за осигуряване на качество, за да могат да бъдат вписани в регистъра.

Европейската комисия публикува доклади за напредъка по отношение на осигуряването на качество на европейско равнище.