Cad é?

Is éard atá i "soghluaisteacht foghlama" dul go tír eile chun staidéar a dhéanamh nó chun oiliúint a fháil. Tá sé comhaontaithe ag airí an AE go méadófar faoi dhó an céatadán de mhic léinn ardoideachais a chuireann tréimhse staidéir nó oiliúna isteach ar an gcoigríoch sa dóigh go ndéanfaidh 20% é faoi 2020. Ina theannta sin, tá tacaíocht do shoghluaisteacht ina dlúthchuid de chlár an AE maidir le hoideachas agus oiliúint. Erasmus+.

Cad chuige é?

Nuair a théann daoine go tír eile i gcomhair staidéir nó oiliúna cuidíonn sé leo a scileanna gairmiúla, sóisialta agus idirchultúrtha a fhorbairt agus a n-infhostaitheacht a mhéadú.

Tá sé fós ródheacair aitheantas a fháil ar cháilíochtaí acadúla a gnóthaíodh ar an gcoigríoch, áfach; Tá srian ar dheontais agus iasachtaí a iompar leat agus tá bacainní a choisceann saorghluaiseacht taighdeoirí laistigh den AE.

Cuideoidh na cineálacha nua comhair thrasteorann atá á bhforbairt feabhas a chur ar cháilíocht an ardoideachais.

Cad atá déanta go dtí seo?

De thoradh Limistéar Eorpach an Ardoideachais (Próiseas Bologna) tá athruithe móra tagtha i bhfeidhm a bhfuil sé i bhfad níos éasca staidéar a dhéanamh agus oiliúint a fháil ar an gcoigríoch dá mbarr: tríd an struchtúr "bunchéim-máistreacht-dochtúireacht" agus trí dhul chun cinn i gcúrsaí dearbhaithe cáilíochta éascaíodh soghluaisteacht mac léinn agus soghluaisteacht foirne agus neartaíodh institiúidí agus córais.

Chomh maith leis an sprioc soghluaisteachta 20% a leagan síos, ghlac airí oideachais an AE, in 2011, Moladh ón gComhairle maidir le soghluaisteacht foghlama a chur chun cinn, inar thug siad gealltanas go gcruthófaí timpeallacht ní ba dhearfaí do shoghluaisteacht foghlama. Is é aidhm an Mholta sin feabhas a chur ar sholáthar eolais agus treorach faoi shoghluaisteacht, aitheantas cáilíochtaí acadúla a mhéadú, agus feabhas a chur ar iniomparthacht tacaíochtaí mac léinn.

Éascaítear iontaoibh fhrithpháirteach, aitheantas acadúil agus soghluaisteacht le húsáid uirlisí Eorpacha na soghluaisteachta agus an dearbhaithe cáilíochta, uirlisí amhail - ECTS (córas Eorpach d'aistriú creidmheasa), an Forlíonadh Dioplóma agus Clár Eorpach um Dhearbhú Cáilíochta.

Tugann an clár Erasmus+ tacaíocht dhíreach do dhaoine ar mian leo staidéar a dhéanamh nó oiliúint a fháil ar an gcoigríoch agus do thionscadail a thacaíonn le comhar trasteorann idir institiúidí ardoideachais.