Περί τίνος πρόκειται;

Η «μαθησιακή κινητικότητα» συνίσταται στη μετάβαση στο εξωτερικό για σπουδές ή κατάρτιση. Οι υπουργοί της ΕΕ συμφώνησαν να διπλασιάσουν το ποσοστό των φοιτητών που πραγματοποιούν μια περίοδο σπουδών ή κατάρτισης στο εξωτερικό, στο 20 % έως το 2020. Επίσης, η υποστήριξη της κινητικότητας αποτελεί κεντρικό στοιχείο του προγράμματος της ΕΕ για την εκπαίδευση και την κατάρτιση Erasmus+.

Γιατί είναι αναγκαία η ανάληψη δράσης;

Οι σπουδές ή η κατάρτιση στο εξωτερικό βοηθούν τους νέους να αναπτύξουν τις επαγγελματικές, κοινωνικές και διαπολιτισμικές δεξιότητές τους και να αυξήσουν τις πιθανότητες να βρουν δουλειά.

Ωστόσο, η αναγνώριση ακαδημαϊκών τίτλων που αποκτήθηκαν στο εξωτερικό είναι ακόμη πολύ δύσκολη διαδικασία. Η δυνατότητα μεταφοράς υποτροφιών και δανείων είναι περιορισμένη και η ελεύθερη κυκλοφορία των ερευνητών εντός της ΕΕ προσκρούει σε διάφορα εμπόδια.

Η ανάπτυξη νέων μορφών διασυνοριακής συνεργασίας θα συμβάλει επίσης στη βελτίωση της ποιότητας της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Τι έχει γίνει μέχρι σήμερα;

Ο Ευρωπαϊκός Χώρος Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Διαδικασία της Μπολόνια) επέφερε ριζικές αλλαγές που διευκολύνουν τις σπουδές και την κατάρτιση στο εξωτερικό: η δομή πτυχίο-μεταπτυχιακό-διδακτορικό και η πρόοδος όσον αφορά τη διασφάλιση της ποιότητας έχουν δικευκολύνει την κινητικότητα φοιτητών και εκπαιδευτικών και έχουν ενισχύσει τα εκπαιδευτικά ιδρύματα και συστήματα.

Παράλληλα με τον καθορισμό του 20% ως στόχου για την κινητικότητα, το 2011 οι υπουργοί Παιδείας της ΕΕ ενέκριναν σύσταση του Συμβουλίου για την προώθηση της μαθησιακής κινητικότητας, με την οποία δεσμεύτηκαν να δημιουργήσουν ένα ευνοϊκότερο πλαίσιο για τη μαθησιακή κινητικότητα. Η σύσταση αυτή επιδιώκει να βελτιώσει την παροχή πληροφοριών και οδηγιών σχετικά με την κινητικότητα, καθώς και τη διαδικασία αναγνώρισης ακαδημαϊκών τίτλων σπουδών και τη δυνατότητα μεταφοράς μέσων ενίσχυσης των φοιτητών.

Η χρήση των ευρωπαϊκών εργαλείων κινητικότητας και διασφάλισης ποιότητας , όπως το ευρωπαϊκό σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης ακαδημαϊκών μονάδων (ECTS), το συμπλήρωμα διπλώματος και το ευρωπαϊκό μητρώο των οργανισμών διασφάλισης της ποιότητας  ενισχύουν την αμοιβαία εμπιστοσύνη, την ακαδημαϊκή αναγνώριση και την κινητικότητα.

Το πρόγραμμα Erasmus+ παρέχει άμεση στήριξη σε άτομα που επιθυμούν να σπουδάσουν ή να καταρτιστούν στο εξωτερικό και σε σχέδια που προωθούν τη διασυνοριακή συνεργασία μεταξύ ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.