O čo ide?

Príspevok vysokoškolského vzdelávania k vytváraniu pracovných miest a k rastu a jeho medzinárodnú atraktivitu možno podporiť prostredníctvom úzkych a efektívnych prepojení medzi vzdelávaním, výskumom a inováciami, ktoré tvoria tri strany „znalostného trojuholníka“.

Nedávny posun k otvorenej inovácii spôsobil zvýšený tok znalostí a nových typov spolupráce medzi vzdelávacími inštitúciami, výskumnými organizáciami a podnikateľským prostredím.

Aké riešenie sa ponúka?

Európska komisia podporuje investície do inovácií a znalostného trojuholníka prostredníctvom: