Informacje ogólne

Wkład szkół wyższych w tworzenie nowych miejsc pracy i wzrostu gospodarczego, a także ich międzynarodową atrakcyjność, można zwiększyć poprzez bliskie i skuteczne powiązanieszkolnictwa, badań naukowych i innowacji – trzech wierzchołków „trójkąta wiedzy”.

W ostatnim czasie położenie nacisku na otwarte innowacje spowodowało zwiększenie przepływu wiedzy i przyczyniło się do powstania nowych typów współpracy miedzy instytucjami edukacyjnymi, organizacjami naukowymi a biznesem.

Jakie działania są podejmowane?

Komisja Europejska wspiera inwestycje w innowacje i trójkąt wiedzy poprzez: