Sökväg

EU och högre utbildning

Vad går det ut på?

EU-länderna ansvarar själva för sina utbildningssystem, och högskolor och universitet lägger upp sina egna kursplaner. Den högre utbildningen står dock inför samma problem i hela EU. Länderna vinner därför på att samarbeta.

Varför är det viktigt?

Högre utbildning med sin koppling till forskning och innovation är viktig för individens och samhällets utveckling. Den är en förutsättning för att vi ska få det högkvalificerade humankapital och de kunniga människor som EU behöver för att skapa jobb, ekonomisk tillväxt och välstånd.

Högskolor och universitet är omistliga partner för att EU ska lyckas med sin strategi att driva på och behålla tillväxten. Målet med Europa 2020-strategin är att 40 procent av de unga i EU ska ha en avslutad högre utbildning senast 2020.

Vad gör EU-kommissionen?

Kommissionen hjälper EU-länderna att utveckla sin högskolepolitik i linje med strategin Utbildning 2020. Enligt prioriteringarna i moderniseringsagendan för den högre utbildningen vill EU

  1. öka antalet utexaminerade från högskolorna
  2. sörja för bättre och mer relevant undervisning och inlärning
  3. främja rörligheten för studerande och personal och öka samarbetet över gränserna
  4. stärka kunskapstriangeln mellan utbildning, forskning och innovation
  5. inrätta effektiva mekanismer för styrning och finansiering av högre utbildning.

För att EU ska kunna nå målen är kommissionen i färd med att ta fram och stödja instrument som främjar rörligheten (till exempel ECTS och tillägget till examensbeviset), ökar erkännandet av kunskaper och kvalifikationer och ger bättre information om högre utbildning i Europa.

Kommissionen stöder också Bolognaprocessen som ska främja reformer och skapa ett europeiskt område för högre utbildning. Man uppmuntrar även utbyte av bra initiativ mellan olika länder via Utbildning 2020-strategins arbetsgrupp för högre utbildning.

Kommissionen har dessutom hand om Erasmus+, ett utbytesprogram för studenter, och stöder internationella samarbetsinitiativ inom högre utbildning med länder utanför EU.

Vad har man gjort hittills?

Kommissionen har lagt fram en rad policydokument, bland annat en agenda för modernisering av Europas system för högre utbildning som EU-ländernas utbildningsministrar och Europaparlamentet har ställt sig bakom. Kommissionen bidrar till att genomföra agendan genom studier, utbyte av bra lösningar och finansieringsinstrument som programmet Erasmus+ och EU:s struktur- och investeringsfonder.

 

How can we help?