Kruimelpad

Activiteiten van de EU op het gebied van hoger onderwijs

Waar gaat het om?

De nationale overheden zijn bevoegd voor het onderwijsstelsel in hun land en universiteiten organiseren hun eigen curricula. Maar de problemen binnen het hoger onderwijs zijn in heel Europa gelijksoortig. Daarom is samenwerking erg nuttig.

Waarom is dit nodig?

Het hoger onderwijs en de band tussen onderwijs enerzijds en onderzoek en innovatie anderzijds spelen een essentiële rol in de persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling. Niet minder belangrijk is dat het hoger onderwijs Europa de hooggekwalificeerde mensen en mondige burgers levert die nodig zijn om banen te scheppen en te zorgen voor economische groei en welvaart.

Hogeronderwijsinstellingen zijn cruciale partners bij de uitvoering van de strategie van de Europese Unie om vooruit te komen en de economische groei op peil te houden. Een van de doelstellingen van de Europa 2020-strategie is dat uiterlijk in 2020 40% van de jongeren in Europa een hogere opleiding heeft genoten.

Wat doet de Commissie?

De Europese Commissie werkt nauw samen met de beleidsmakers om de ontwikkeling van het hogeronderwijsbeleid in de EU-landen te ondersteunen overeenkomstig het strategisch kader voor onderwijs en opleiding ET2020. De moderniseringsagenda voor het hoger onderwijs in de EU bevat vijf prioriteiten:

  1. meer afgestudeerden in het hoger onderwijs
  2. de kwaliteit en de relevantie van het onderwijzen en het leren verbeteren
  3. de mobiliteit van studenten en personeel en grensoverschrijdende samenwerking bevorderen
  4. de "kennisdriehoek", d.w.z. de banden tussen onderwijs, onderzoek en innovatie versterken
  5. efficiënte mechanismen voor governance en financiering van het hoger onderwijs creëren

De Europese Commissie werkt ook aan instrumenten om deze doelen te behalen. Zo wordt de mobiliteit bevorderd via ECTS en het diplomasupplement, wordt gewerkt aan bredere erkenning van diploma's en vaardigheden en wordt er betere voorlichting over het hoger onderwijs in Europa gegeven.

De Commissie ondersteunt het Bolognaproces, dat moet leiden tot een hervorming van het hoger onderwijs met het oog op de creatie van een Europese hogeronderwijsruimte. Ook bevordert zij de internationale uitwisseling van beproefde beleidsmethoden via de werkgroep hoger onderwijs van de ET2020-strategie voor onderwijs en opleiding.

Zij beheert het programma Erasmus+, dat studenten in het hoger onderwijs volop kansen geeft, en is verantwoordelijk voor de ondersteuning van initiatieven voor internationale samenwerking in het hoger onderwijs met landen buiten de EU.

Wat heeft de Commissie al gedaan?

De Europese Commissie heeft een reeks beleidsdocumenten gepubliceerd, waaronder een agenda voor de modernisering van het hoger onderwijs in Europa, die is bekrachtigd door de Europese ministers van onderwijs en door het Europees Parlement. Zij ondersteunt de invoering van de moderniseringsagenda met onderzoek naar de efficiëntie van het beleid, de uitwisseling van beproefde methoden en financieringsinstrumenten zoals Erasmus+ en de Europese Structuur- en Investeringsfondsen.

 

How can we help?