Navigācijas ceļš

ES darbība augstākajā izglītībā

Par ko ir runa?

Dalībvalstu valdības ir atbildīgas par savu izglītības sistēmu, un augstskolas izstrādā pašas savas mācību programmas. Tomēr visā ES ir līdzīgas problēmas augstākās izglītības jomā, tāpēc, strādājot kopā, valstis nepārprotami ir ieguvējas.

Kāpēc tas ir svarīgi?

Augstākajai izglītībai un tās saiknei ar pētniecību un inovāciju ir milzīga nozīme indivīdu un sabiedrības attīstībā. Tā ir vajadzīga, lai mēs iegūtu augsti kvalificētu cilvēkkapitālu un spējīgus pilsoņus, kas Eiropai vajadzīgi, lai radītu darbvietas, panāktu ekonomikas izaugsmi un labklājību.

Augstākās izglītības iestādes ir ļoti svarīgas partneres, kas palīdz Eiropas Savienībai īstenot izaugsmes panākšanas un saglabāšanas stratēģiju. Stratēģijā “Eiropa 2020” ir izvirzīts mērķis līdz 2020. gadam panākt, lai 40 % Eiropas jauniešu būtu augstākās izglītības diploms.

Ko šajā jomā dara Eiropas Komisija?

Eiropas Komisija cieši sadarbojas ar politikas veidotājiem, lai atbalstītu augstākās izglītības politikas izstrādi ES valstīs saskaņā ar izglītības stratēģiju līdz 2020. gadam (“Izglītība 2020”). Augstākās izglītības sistēmu modernizācijas programma nosaka piecas svarīgas prioritātes augstākajai izglītībai Eiropas Savienībā:

  1. palielināt augstskolu absolventu skaitu;
  2. nodrošināt kvalitatīvākas un piemērotākas pasniegšanas un apguves metodes;
  3. veicināt studentu un personāla mobilitāti un pārrobežu sadarbību;
  4. nostiprināt zināšanu trīsstūri, kas savieno izglītību, pētniecību un inovāciju;
  5. izveidot efektīvus pārvaldības un finansēšanas mehānismus augstākajai izglītībai.

Lai šos mērķus varētu sasniegt, Eiropas Komisija arī izstrādā un atbalsta līdzekļus, ar kuriem sekmēt mobilitāti (piemēram, ECTS un diploma pielikumu), uzlabot prasmju un diplomu atzīšanu un labāk informēt par augstāko izglītību Eiropā.

Komisija arī atbalsta Boloņas procesu, kurā tiek veicināta augstākās izglītības reforma, lai izveidotu Eiropas augstākās izglītības telpu, un sekmē labas politikas prakses apmaiņu starp dažādām valstīm programmas “Izglītība 2020” augstākās izglītības darba grupā.

Visbeidzot, Komisija ne tikai vada programmu “Erasmus+ ”, kura studentiem sniedz dažādas iespējas, bet izglītības jomā arī atbalsta starptautiskās sadarbības iniciatīvas ar ārpussavienības valstīm.

Kas jau ir padarīts?

Eiropas Komisija ir sagatavojusi veselu virkni politikas dokumentu, arī Eiropas augstākās izglītības sistēmu modernizācijas programmu, kuru ir apstiprinājuši ES dalībvalstu izglītības ministri un Eiropas Parlaments. Komisija atbalsta šīs modernizācijas programmas īstenošanu ar pētījumiem, kuros tiek iegūts politikas pamatojums, ar paraugprakses apmaiņu un finansēšanas instrumentiem, tādiem kā programma “Erasmus+” un Eiropas strukturālie un investīciju fondi.

 

How can we help?