Cosán nascleanúna

Gníomhaíochtaí an AE i réimse an ardoideachais

Cad é seo?

Is iad na rialtais náisiúnta atá freagrach as a gcórais oideachais agus oiliúna féin agus déanann gach ollscoil a curaclam féin a eagrú. Mar sin féin, tá na dúshláin atá roimh an ardoideachas cosúil le chéile ar fud na hEorpa agus tá buntáistí follasacha le fáil sa chomhar.

Cad chuige é?

Mar gheall ar an mbaint atá aige le taighde agus le nuáil tá ról ríthábhachtach ag an ardoideachas i bhforbairt an duine aonair agus na sochaí. Is ríthábhachtach a ról freisin i soláthar caipitil dhaonna atá an-oilte agus i soláthar na saoránach cumasach atá de dhíth ar an Eoraip chun poist, fás eacnamaíoch agus rachmas a chruthú.

Comhpháirtithe ríthábhachtacha is ea institiúidí ardoideachais agus straitéis an Aontais Eorpaigh chun fás a spreagadh agus a chaomhnú á cur i bhfeidhm. Tá sé leagtha síos mar sprioc sa straitéis Eoraip 2020 go mbeidh cáilíocht ardoideachais ag 40% d'aos óg na hEorpa faoi 2020.

Cad atá á dhéanamh ag an gCoimisiún?

Oibríonn an Coimisiún Eorpach i ndlúthchomhar le lucht déanta beartais chun tacú le forbairt beartas ardoideachais i dtíortha an AE i gcomhréir leis an straitéis Oideachas agus Oiliúint 2020 (ET2020). Tá cúig cinn de phríomhthosaíochtaí leagtha síos sa chlár oibre maidir le nuachóiriú an ardoideachais san AE:

  1. líon na gcéimithe ardoideachais a mhéadú;
  2. cáilíocht agus ábharthacht na múinteoireachta agus na foghlama a fheabhsú;
  3. soghluaisteacht mac léinn agus foirne agus comhar trasteorann a chur chun cinn;
  4. "triantán an eolais" a threisiú i.e. na naisc idir oideachas, taighde agus nuálaíocht;
  5. rialachas éifeachtach agus sásraí maoiniúcháin éifeachtacha a chruthú don ardoideachas.

Ina theannta sin, chun a chinntiú go mbainfear amach na haidhmeanna sin tá an Coimisiún Eorpach ag forbairt uirlisí agus ag tacú le huirlisí chun soghluaisteacht a chur chun cinn (an Córas Eorpach d'Aistriú Creidmheasa agus an Forlíonadh Dioplóma mar shampla), chun aitheantas ar scileanna agus ar cháilíochtaí a mhéadú, agus chun eolas níos fearr a sholáthar faoin ardoideachas san Eoraip.

Tugann an Coimisiún tacaíocht do Phróiseas Bologna freisin, próiseas atá ceaptha athchóiriú an ardoideachais a chur chun cinn d'fhonn Limistéar Eorpach an Ardoideachais a bhunú. Cothaíonn an Coimisiún malartú dea-chleachtais freisin idir thíortha éagsúla tríd an meitheal ardoideachais atá ag plé le hOideachas agus Oiliúint 2020.

Ar deireadh thiar, sa bhreis ar an gclár Erasmus+ a bhainistiú, clár a thugann deiseanna éagsúla do mhic léinn ardoideachais, tá an Coimisiún freagrach as tacú le tionscaimh comhair idirnáisiúnta i réimse an ardoideachais le tíortha lasmuigh den AE.

Cad atá déanta go dtí seo?

Tá sraith doiciméad beartas curtha i láthair ag an gCoimisiún Eorpach. Orthu sin tá clár oibre chun córais ardoideachais na hEorpa a nuachóiriú, a bhfuil aontú na n-airí oideachais agus Pharlaimint na hEorpa tugtha dó. Tacaíonn sé le cur chun feidhme an chláir maidir le nuachóiriú trí staidéir lena soláthraítear fianaise beartais, trí mhalartú dea-chleachtais agus trí uirlisí caiteachais amhail Erasmus+ agus Cistí Struchtúracha agus Infheistíochta na hEorpa.

 

How can we help?