Navigatsioonitee

ELi meetmed kõrghariduse valdkonnas

Mis see on?

Liikmesriikide valitsused vastutavad oma haridus- ja koolitussüsteemide eest ning ülikoolid koostavad oma õppekavad iseseisvalt. Siiski on kõrgharidusega seotud väljakutsed sarnased kõikjal ELis ning koostööl on seega selged eelised.

Miks seda vaja on?

Kõrgharidusel ning sellega seotud teadustegevusel ja innovatsioonil on elutähtis roll üksikisiku ja ühiskonna arengus ning see tagab Euroopale kõrge kvalifikatsiooniga töötajad ja aktiivsed kodanikud, kelle abil luua uusi töökohti, edendada majanduskasv ja heaolu.

Kõrgkoolid on olulised partnerid ELi majanduskasvu stimuleerimise ja säilitamise strateegias. Strateegiaga „Euroopa 2020” on kehtestatud eesmärgid, mille kohaselt omab 2020. aastaks kõrgharidust 40% Euroopa noortest.

Mida teeb komisjon?

Euroopa Komisjon teeb tihedat koostööd poliitikakujundajatega, et toetada kõrgharidusega seotud arengut ELi liikmesriikides kooskõlas hariduse ja koolituse 2020. aasta strateegiaga (ET2020). Kõrghariduse ajakohastamise tegevuskavas määratakse kindlaks ELi kõrghariduse viis võtmeprioriteeti:

  1. kõrgkooli lõpetajate arvu suurendamine;
  2. õpetamise ja õppimise kvaliteedi ning asjakohasuse parandamine;
  3. üliõpilaste ja töötajate liikuvuse edendamine ja piiriülene koostöö;
  4. nn teadmiste kolmnurga tugevdamine, ühendades hariduse, teadustöö ja innovatsiooni;
  5. kõrgharidust toetavate tõhusate juhtimis- ja rahastamismehhanismide loomine.

Nende eesmärkide saavutamise tagamiseks töötab komisjon samuti välja (ja toetab) vahendeid liikuvuse edendamiseks (nt Euroopa ainepunktisüsteem ning diplomilisa), oskuste ja kvalifikatsioonide tunnustamiseks ning parema kõrgharidust käsitleva teabe võimaldamiseks Euroopas.

Komisjon toetab ka Bologna protsessi, mille eesmärk on edendada kõrghariduse reformi, et luua Euroopa kõrgharidusruum, ning soodustab ka heade poliitiliste tavade vahetust erinevate riikide vahel ET2020 kõrghariduse ajakohastamise töörühma kaudu.

Lisaks programmile Erasmus+, mis pakub erinevaid võimalusi kõrgharidust omandavatele üliõpilastele, toetab komisjon ka rahvusvahelisi koostööalgatusi kõrghariduse valdkonnas kolmandate riikidega.

Mida on seni saavutatud?

Euroopa Komisjon on esitanud erinevaid poliitikadokumente, sealhulgas Euroopa kõrgharidussüsteemide ajakohastamise tegevuskava, mille on kinnitanud haridusministrid ja Euroopa Parlament. Komisjon toetab ajakohastamise tegevuskava rakendamist faktilisi andmeid esitavate uuringute, heade tavade vahetamise ja rahastamisvahendite, nagu programmi Erasmus+ ning Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondid kaudu.

 

How can we help?