Διαδρομή πλοήγησης

Δραστηριότητες της ΕΕ στον τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Περί τίνος πρόκειται;

Οι εθνικές κυβερνήσεις είναι αρμόδιες για τα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης, και κάθε πανεπιστήμιο είναι αρμόδιο για το εκπαιδευτικό του πρόγραμμα. Ωστόσο, οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει η τριτοβάθμια εκπαίδευση είναι παρόμοιες σε όλες τις χώρες της ΕΕ και, για τον λόγο αυτό, η συνεργασία έχει σαφή πλεονεκτήματα.

Γιατί είναι αναγκαία η ανάληψη δράσης;

Η τριτοβάθμια εκπαίδευση και οι δεσμοί της με την έρευνα και την καινοτομία παίζουν καθοριστικό ρόλο στην ατομική και κοινωνική πρόοδο, καθώς και στη διαμόρφωση ανθρώπινου δυναμικού υψηλής ειδίκευσης και συγκροτημένων πολιτών που χρειάζεται η Ευρώπη για να προάγει την απασχόληση, την οικονομική ανάπτυξη και την ευημερία.

Τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι σημαντικοί εταίροι στην υλοποίηση της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προώθηση και διατήρηση της ανάπτυξης. Η στρατηγική Ευρώπη 2020 έχει θέσει στόχο ότι έως το 2020 το 40% των νεαρών Ευρωπαίων θα διαθέτει τίτλο σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Τι μέτρα λαμβάνει η Επιτροπή;

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεργάζεται στενά με τους πολιτικούς ιθύνοντες για να στηρίξει την ανάπτυξη πολιτικών για την τριτοβάθμια εκπαίδευση στα κράτη μέλη της ΕΕ σύμφωνα με τη στρατηγική 2020 για την εκπαίδευση και την κατάρτιση (EΚ 2020). Η ατζέντα για τον εκσυγχρονισμό της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην ΕΕ θέτει πέντε βασικές προτεραιότητες:

  1. αύξηση του αριθμού των πτυχιούχων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
  2. βελτίωση της ποιότητας και της καταλληλότητας της διδασκαλίας και της μάθησης
  3. προώθηση της κινητικότητας των φοιτητών και του προσωπικού, καθώς και της διασυνοριακής συνεργασίας
  4. ενίσχυση του λεγόμενου «τριγώνου της γνώσης», που συνδέει την εκπαίδευση, την έρευνα και την καινοτομία
  5. δημιουργία αποτελεσματικών μηχανισμών διοίκησης και χρηματοδότησης για την τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Προκειμένου να διασφαλίσει την επίτευξη αυτών των στόχων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναπτύσσει και στηρίζει μηχανισμούς για την προώθηση της κινητικότητας (όπως το ευρωπαϊκό σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης ακαδημαϊκών μονάδων - ECTS και το συμπλήρωμα διπλώματος), βελτιώνει τη διαδικασία αναγνώρισης δεξιοτήτων και επαγγελματικών προσόντων και παρέχει πληρέστερη πληροφόρηση για την τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Ευρώπη.

Επίσης, η Επιτροπή στηρίζει τη Διαδικασία της Μπολόνια, που έχει σχεδιαστεί για να προάγει τη μεταρρύθμιση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με απώτερο στόχο την εδραίωση Ευρωπαϊκού Χώρου Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, και προωθεί την ανταλλαγή ορθών πρακτικών μεταξύ των διαφόρων χωρών στο πλαίσιο της ομάδας εργασίας EΚ2020 για την τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Τέλος, παράλληλα με τη διαχείριση του προγράμματος Erasmus+, που παρέχει ποικίλες δυνατότητες στους φοιτητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, η Επιτροπή στηρίζει επίσης διεθνείς πρωτοβουλίες συνεργασίας για την τριτοβάθμια εκπαίδευση με χώρες εκτός ΕΕ.

Τι έχει γίνει μέχρι σήμερα;

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει παρουσιάσει διάφορα έγγραφα πολιτικής, όπως η Ατζέντα για τον Εκσυγχρονισμό των Συστημάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Ευρώπης, την οποία έχουν εγκρίνει οι υπουργοί Παιδείας και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, και στηρίζει την υλοποίηση της ατζέντας με την εκπόνηση μελετών που παρέχουν τεκμηριωμένα στοιχεία πολιτικής, την ανταλλαγή ορθών πρακτικών και τη χρηματοδότηση δράσεων μέσω του προγράμματος Erasmus+ και των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων.

 

How can we help?