Cesta

Činnosti EU v oblasti vysokoškolského vzdělávání

O co se jedná?

Vlády členských zemí jsou odpovědné za systém vzdělávání a odborné přípravy jako celek. Studijní programy si organizují jednotlivé univerzity samy. Problémy, kterým vysokoškolské vzdělávání čelí, jsou však ve všech zemích Unie podobné, a proto je výhodné, aby země na jejich řešení spolupracovaly.

Proč je tato politika důležitá?

Vysokoškolské vzdělávání a jeho návaznost na výzkum a inovace hrají zásadní roli v rozvoji jednotlivců i celé společnosti. Zároveň se na univerzitách vytváří vysoce kvalifikovaná pracovní síla a vzdělaní občané, které Evropa potřebuje k vytváření pracovních míst, hospodářského růstu a prosperity.

Instituce vysokoškolského vzdělávání jsou rovněž důležitými partnery při uskutečňování strategie Evropské unie pro obnovení a udržení růstu. Strategie Evropa 2020 má jako jeden z cílů dosáhnout do roku 2020 toho, aby 40 % mladých Evropanů absolvovalo vysokoškolské vzdělání.

Co dělá Komise?

Evropská komise pracuje úzce s tvůrci politik v zájmu rozvoje vysokoškolských politik v členských zemích EU, které by byly v souladu s Strategií v oblasti vzdělávání a odborné přípravy 2020 (ET2020). V tomto plánu modernizace vysokoškolského vzdělávání v EU je uvedeno pět hlavních priorit:

  1. zvýšit počet absolventů vysokoškolského studia
  2. zlepšit kvalitu výuky a studia, jakož i využitelnost získaných znalostí a dovedností na pracovním trhu
  3. podporovat mobilitu studentů a pracovníků a přeshraniční spolupráci
  4. posílit tzv. znalostní trojúhelník propojující vzdělávání, výzkum a inovace
  5. vytvořit účinný mechanismus správy a financování vysokoškolského vzdělávání.

Za tímto účelem vytváří Evropská komise nástroje na podporu mobility (např. systém kreditů ECTS a Dodatek k diplomu), k dosažení snazšího uznávání dovedností a kvalifikací a k poskytování lepších informací o vysokoškolském vzdělání v Evropě.

Komise rovněž podporuje tzv. boloňský proces, který byl vytvořen s cílem reformovat vysokoškolské vzdělávání a vytvořit evropský prostor vysokoškolského vzdělávání. Komise také prosazuje sdílení osvědčených praktik v této oblasti mezi zeměmi prostřednictvím pracovní skupiny pro vysokoškolské vzdělávání ET2020.

Kromě programu Erasmus+, který nabízí mnoho příležitostí vysokoškolským studentům, je Komise rovněž odpovědná za podporu iniciativ mezinárodní spolupráce v oblasti vysokoškolského vzdělávání se zeměmi mimo EU.

Dosavadní výsledky

Evropská komise představila několik politických dokumentů, včetně Programu pro modernizaci vysokoškolského vzdělávacího systému v Evropě, které odsouhlasili ministři školství jednotlivých zemí EU i Evropský parlament. Realizaci tohoto plánu modernizace podporuje Komise rovněž prostřednictvím studií a analýz, jež poskytují podklady pro tvorbu politik, dále výměnou osvědčených postupů a financováním prostřednictvím nástrojů, jako jsou například program Erasmus+ a Evropské strukturální a investiční fondy.

 

How can we help?