Vad går det ut på?

Hur systemen för högre utbildning är organiserade, styrda och finansierade har stor betydelse för hur effektiva de är. I Europa 2020-strategi konstateras följande:

  • Systemen för högre utbildning kräver tillräcklig finansiering. Länderna bör fortsätta att satsa på högre utbildning, eftersom det är ett område som främjar tillväxt.
  • Det är viktigt att sprida finansieringskällorna och maximera avkastningen från de investerade resurserna.
  • De utmaningar som den högre utbildningen står inför kräver mer flexibla styrelseformer och finansieringssystem där man hittar en jämvikt mellan större autonomi för högskolorna och insyn för alla intressenter.

Varför är det viktigt?

Även om utgiftsnivåerna varierar starkt mellan EU-länderna, så är de sammanlagda investeringarna i högre utbildning i Europa ändå för låga: 1,3 procent av BNP i genomsnitt, jämfört med 2,7 procent i USA och 1,5 procent i Japan. Dessutom har den senaste tidens behov av budgetåtstramningar satt ytterligare press på de offentliga investeringarna. Därför är det viktigt att de investerade resurserna ger största möjliga avkastning.

Därför krävs det större flexibilitet. Autonoma högskolor kan lättare specialisera sig, ge bättre utbildnings- och forskningsresultat och främja spetskunskap. Men högskolorna har ofta svårt att nischa sig och införa egna strategier och strukturer på grund av rättsliga, finansiella och administrativa hinder.

Vad har man gjort hittills?

EU-kommission stöder forsknings- och policysamarbetet och hjälper på så sätt medlemsländerna att utveckla effektiva styrelseformer och finansieringsmodeller för den högre utbildningen.

Nationella workshoppar, som anordnas som ett led i den öppna samordningsmetoden inom utbildning, tar upp frågor som institutionella styrelseformer inom högre utbildning och resultatstyrd finansiering.