O čo ide?

Spôsob organizácie, riadenia a financovania systémov vysokoškolského vzdelávania má významný vplyv na ich celkovú efektivitu. Stratégia Európa 2020 zdôrazňuje, že:

Prečo je to potrebné?

Zatiaľ čo úrovne výdavkov na vysokoškolské vzdelávanie sa medzi krajinami EÚ značne líšia, celkové investície do vysokoškolského vzdelávania v Európe sú príliš nízke: v priemere 1,3 % HDP v porovnaní s 2,7 % v Spojených štátoch a 1,5 % v Japonsku. Súčasný tlak na fiškálnu konsolidáciu takisto kladie dodatočnú záťaž na verejné investície. Zásadným cieľom je teda maximalizovať návratnosť zdrojov>

Tieto výzvy si vyžadujú väčšiu pružnosť. Nezávislé inštitúcie sa môžu jednoduchšie špecializovať, podporovať dosahovanie lepších výsledkov v oblasti vzdelávania a výskumu a pomáhať rozvoju excelentnosti v rámci systémov vysokoškolského vzdelávania. Právne, finančné a administratívne obmedzenia však často obmedzujú slobodu inštitúcií, pokiaľ ide o vypracovanie stratégií a štruktúr a odlíšenie sa od svojich konkurentov.

Čo sa doteraz dosiahlo?

Prostredníctvom podpory výskumu a politickej spolupráce Európska komisia pomáha krajinám EÚ vytvárať efektívne modely riadenia a financovania vysokoškolského vzdelávania.

Semináre v jednotlivých krajinách organizované ako súčasť otvorenej metódy koordinácie vo vzdelávaní a odbornej príprave sa zameriavajú na také otázky, ako je riadenie inštitúcií vysokoškolského vzdelávania a výkonnosť financovania.