Klausimo esmė

Nuo to, kaip aukštojo mokslo sistemos organizuojamos, valdomos ir finansuojamos, labai priklauso bendras jų veiksmingumas. ES strategijoje „Europa 2020“ pabrėžiama, kad:

Kodėl reikia veikti šioje srityje?

Įvairios ES šalys aukštajam mokslui lėšų skiria labai nevienodai, o bendros investicijos į aukštąjį mokslą Europoje yra per mažos – vidutiniškai 1,3 % BVP, palyginti su 2,7 % JAV ir 1,5 % Japonijoje. Dėl dabartinio fiskalinio konsolidavimo poreikio viešojo sektoriaus investicijos dar labiau varžomos. Dėl to itin svarbu iš investuotų išteklių gauti daugiau naudos.

Kaip jau minėta, šioms problemoms spręsti reikia daugiau lankstumo. Savarankiškoms įstaigoms lengviau specializuotis, siekti geresnių pedagoginės ir mokslo tiriamosios veiklos rezultatų ir taip kelti aukštojo mokslo sistemų lygį. Tačiau dėl teisinių, finansinių, administracinių apribojimų švietimo įstaigoms dažnai sunku pačioms nustatyti strategijas ir struktūras ir išsiskirti iš konkurentų.

Kas padaryta iki šiol?

Remdama mokslinius tyrimus ir politinį bendradarbiavimą Europos Komisija padeda ES šalims rengti veiksmingus aukštojo mokslo valdymo ir finansavimo modelius.

Per seminarus, šalyse rengiamus taikant švietimo ir mokymo srities atvirąjį koordinavimo metodą, dėmesys sutelkiamas į tokius klausimus kaip aukštojo mokslo institucinis valdymas ir su veiklos rezultatais susijęs finansavimas.