Taustaa

Korkea-asteen koulutuksen organisointitapa sekä sen hallinto- ja rahoitusmalli vaikuttavat suuresti koko järjestelmän tehokkuuteen. EU:n Eurooppa 2020 -strategiassa korostetaan seuraavia näkökohtia:

Tarvittavat muutokset

Vaikka korkea-asteen koulutusmäärärahat vaihtelevat huomattavasti eri EU-maissa, alan investoinnit ovat Euroopassa yleisesti liian alhaiset. EU:ssa investoidaan korkeakoulutukseen keskimäärin 1,3 % BKT:sta, kun vastaava osuus on Yhdysvalloissa 2,7 % ja Japanissa 1,5 % prosenttia. Julkisen talouden vakauttamisen paine on luonut lisäpaineita myös julkisille investoinneille. Näin ollen on erittäin tärkeää, että sijoitetuista varoista saadaan mahdollisimman paljon hyötyä.

Haasteisiin vastaaminen edellyttää entistä suurempaa joustavuutta. Autonomisesti toimivat oppilaitokset voivat erikoistua helpommin, mikä parantaa korkea-asteen koulutuksen ja tutkimuksen tuloksellisuutta ja edistää huippuosaamista. Oikeudelliset sekä rahoitukseen ja hallintoon liittyvät ehdot kuitenkin usein rajoittavat oppilaitosten vapautta määrätä omista strategioistaan ja järjestelmistään ja erottautua kilpailijoistaan.

EU:n toimet

Euroopan komissio tukee EU-maiden tutkimus- ja koulutuspoliittista yhteistyötä ja auttaa niitä kehittämään toimivia korkeakoulutuksen hallinto- ja rahoitusmalleja.

Koulutusalalla sovelletaan ns. avointa koordinointimenetelmää, jonka puitteissa järjestettävissä kokouksissa EU-maiden edustajat pohtivat muun muassa korkea-asteen oppilaitosten hallintoon ja tulosperusteiseen rahoitukseen liittyviä kysymyksiä.