Περί τίνος πρόκειται;

Ο τρόπος οργάνωσης και λειτουργίας των συστημάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, όπως και της χρηματοδότησής τους, έχουν άμεσο αντίκτυπο στη συνολική αποτελεσματικότητά τους. Όπως τονίζεται στη στρατηγική της ΕΕ Ευρώπη 2020 :

Γιατί είναι αναγκαία η ανάληψη δράσης;

Αν και το επίπεδο των δαπανών για την τριτοβάθμια εκπαίδευση διαφέρει σημαντικά μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ, οι συνολικές επενδύσεις στον κλάδο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ευρώπη είναι εξαιρετικά χαμηλές: 1,3% του ΑΕΠ κατά μέσο όρο, σε σύγκριση με 2,7% στις ΗΠΑ και 1,5% στην Ιαπωνία. Οι σημερινές προσπάθειες δημοσιονομικής εξυγίανσης ασκούν επιπλέον πίεση στις δημόσιες επενδύσεις. Γι αυτό, έχει μεγάλη σημασία η μεγιστοποίηση της απόδοσης των πόρων που επενδύονται στον συγκεκριμένο κλάδο.

Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, οι προκλήσεις αυτές απαιτούν μεγαλύτερη ευελιξία. Τα εκπαιδευτικά ιδρύματα που λειτουργούν αυτόνομα μπορούν να εξειδικεύονται πιο εύκολα και, επομένως, να προάγουν υψηλότερες εκπαιδευτικές και ερευνητικές επιδόσεις, και παράλληλα να προωθούν την αριστεία εντός των συστημάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Όμως, νομικοί, οικονομικοί και διοικητικοί περιορισμοί περιορίζουν συχνά την ελευθερία των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων ως προς το να καθορίζουν τις στρατηγικές και τις δομές τους και να διαφοροποιούνται από τους ανταγωνιστές τους.

Τι έχει γίνει μέχρι σήμερα;

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στηρίζοντας τη συνεργασία στην έρευνα και τη χάραξη πολιτικής, βοηθά τις χώρες της ΕΕ να αναπτύξουν αποτελεσματικά πρότυπα διοίκησης και χρηματοδότησης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Στο πλαίσιο της Ανοικτής Μεθόδου Συντονισμού για την εκπαίδευση και την κατάρτιση, διοργανώνονται σε κάθε χώρα συναντήσεις εργασίας και εξετάζονται θέματα όπως η διοίκηση των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και η σύνδεση της χρηματοδότησης με τις επιδόσεις.