O co se jedná?

Uspořádání vysokoškolského vzdělávání, jakož i jejich správa a financování, mají zásadní vliv na celkovou efektivitu terciárního vzdělávání. Strategie Evropa 2020 zdůrazňuje, že:

  • je potřeba zajistit dostatečné financování vysokého školství a zároveň chránit veřejné investice do tohoto vzdělávání, jelikož se jedná o oblast podporující růst
  • je důležité diverzifikovat zdroje financování této oblasti a maximalizovat hodnotu získanou z investovaných zdrojů
  • vzhledem k povaze problémů dnešního vysokoškolského vzdělávání je nutné zajistit flexibilnější přístup v oblasti správy a financování v této oblasti, který by vzdělávacím institucím zajistil větší autonomii a přenesl více odpovědnosti na všechny zainteresované strany.

Proč je to nezbytné?

Objem finančních prostředků určených na vysokoškolské vzdělávání se v jednotlivých státech EU značně liší a celkové investice do tohoto vzdělávání v Evropě jsou navíc příliš nízké: činí průměrně 1,3 % HDP, přičemž v USA se pohybují na úrovni 2,7 % a v Japonsku na 1,5 %. Současný tlak na fiskální konsolidaci má rovněž důsledky pro rozdělení veřejných investic. Z tohoto důvodu je naprosto zásadní maximalizovat návratnost investovaných zdrojů.

Jak už bylo uvedeno, výzvy, před nimiž dnes vysokoškolské vzdělávání stojí, si vyžadují větší flexibilitu a samostatnost vzdělávacích institucí, které by se tak mohly snadněji specializovat a podpořit lepší prospěch studentů a lepší výsledky výzkumu. Zároveň by se tím přispělo k celkovému zlepšení výkonnosti vysokoškolských vzdělávacích systémů. Avšak právní, finanční a administrativní omezení mají často dopad i na svobodu institucí při definování jejich strategií a postupů. Také jim to brání dostatečně se odlišit od konkurence.

Čeho se doposud dosáhlo?

Prostřednictvím podpory výzkumu a spolupráce v oblasti formulace politik pomáhá Evropská komise členským zemím rozvíjet efektivní modely správy a financování vysokoškolského vzdělávání.

V jednotlivých zemích se jako součást otevřené metody spolupráce v oblasti vzdělávání a odborné přípravy pořádají semináře, které se zaměřují na otázky, jako je správa institucí vysokoškolského vzdělávání a financování vázaná na efektivitu využití zdrojů.