Какво е това?

Начинът, по който системите за висше образование са организирани и се управляват и начинът, по който се финансират, оказват важно въздействие върху тяхната ефективност. В стратегията на ЕС „Европа 2020“ бе подчертано, че:

Защо е необходимо?

Нивата на разходите за висше образование в отделните страни от ЕС се различават значително, а общият размер на инвестициите в тази област в Европа е прекалено нисък: средно 1,3% от БВП в сравнение с 2,7% в САЩ и 1,5% в Япония. Настоящият натиск за фискална консолидация оказа също и допълнителен натиск върху публичните инвестиции. Ето защо максималното повишаване на възвращаемостта на инвестираните средства е изключително важно.

Както бе отбелязано, тези предизвикателства изискват по-голяма гъвкавост, а едни по-автономни институции могат да се специализират по-лесно, като насърчават по-добри образователни и изследователски резултати и стимулират високите постижения в системите за висше образование. Поради правни, финансови и административни ограничения обаче често свободата на институциите да определят свои стратегии и структури и да се отличават от своите конкуренти е ограничена.

Какво е направено досега?

Чрез своята помощ за научни изследвания и политическо сътрудничество Европейската комисия съдейства на страните от ЕС в разработването на ефективни модели на управление и финансиране във висшето образование.

Организираните в страните семинари в рамките на отворения метод на координация в областта на образованието и обучението са насочени към въпроси, свързани с институционалното управление във висшето образование и финансиране, обвързано с постигнатите резултати.