Navigačný riadok

Bolonský proces a európsky priestor vysokoškolského vzdelávania

O čo ide?

Bolonský proces predstavuje spoločné úsilie verejných orgánov, univerzít, učiteľov a študentov, ako aj združení zainteresovaných strán, zamestnávateľov, agentúr pre zabezpečenie kvality, medzinárodných organizácií a inštitúcií vrátane Európskej komisie.

Zameriava sa na:

Prečo je to potrebné?

Veľké rozdiely v systémoch vzdelávania a odbornej prípravy v Európe tradične sťažovali ľuďom využívanie kvalifikácií z jednej krajiny na hľadanie práce alebo štúdia v inej krajine. Zvýšená kompatibilita vzdelávacích systémov uľahčuje študentom a uchádzačom o zamestnanie pohyb v rámci Európy.

Bolonské reformy zároveň zvyšujú konkurencieschopnosť a atraktivitu európskych univerzít a vysokých škôl na celosvetovej úrovni.

Bolonský proces takisto podporuje modernizáciu systémov vzdelávania a odbornej prípravy, aby sa zabezpečilo, že tieto systémy zodpovedajú potrebám meniaceho sa pracovného trhu. Je to dôležitý aspekt, keďže pomer pracovných miest, ktoré si vyžadujú zručnosti na vysokej úrovni, rastie a dopyt po inováciách a podnikaní sa zvyšuje. 

Čo sa doteraz dosiahlo?

Pravidelné správypdf potvrdzujú, že pri uskutočňovaní reforiem sa dosiahol značný pokrok.

V Bukurešti v apríli 2012 ministri školstva určili tri kľúčové priority pre budúcnosť: mobilitu, zamestnateľnosť a kvalitu.

Kto je účastníkom bolonského procesu?

 Zoznam zúčastnených krajín nájdete na webovom sídle EHEA.

 

How can we help?